بررسی اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان رشد و جذب عناصر غذایی نهال های خرما (Phoenix dactylifera) رقم برحی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

قارچ‌های میکوریزا از طریق افزایش سطح جذب سیستم ریشه‌ای گیاه باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می‏شوند. با توجه به نقش مثبت قارچ‌های میکوریز در سایر محصولات، این پژوهش بر روی نهال های حاصل از کشت بافت خرما رقم برحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و با دو عامل شامل1- مصرف کود سوپرفسفات تریپل در 5 سطح 0 ،5 ،10 ،15، 20 میلی‌گرم در کیلو گرم خاک 2- تلقیح با میکوریز و بدون تلقیح با میکوریز در چهار تکرار (بلوک) در اهواز طی سال‌های 1387 تا 1388 اجرا شد. نتایج نشان داد که بین وزن تر و خشک ریشه و اندام هوائی، نیتروژن، پتاسیم و فسفر اندام هوائی و ریشه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری در سطح 5% وجود دارد. بین طول و فسفر ریشه، نیتروژن و روی برگ در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. در مجموع تیمار تلقیح خاک با میکوریز و مصرف 10 میلی‌گرم در کیلوگرم فسفر باعث بهبود خصوصیات رویشی نهال خرما شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Mycorrhizal Symbiosis on the Uptake of Nutrients and Vegetative Characteristics of Barhee Date Palm (Phoenix dactylifera)

نویسنده [English]

  • A.H. Mohebi
چکیده [English]

Mycorrhizal symbiosis increase nutrient uptake and enhance plant growth by elaborating root system. The positive effects of mycorrhizal symbiosis on the growth, physiology and ecology of various plants have been recognized. The symbiotic relations between mycorrhizal fungi and date palm with regard to nutrient uptake by this plant have not yet been explored and studied in Iran. This project was conducted as a randomized complete block design with four replications (blocks) in a greenhouse at Date Palm and Tropical Fruit Research institute during 2008 to 2009. Factor A such as; five rate of fertilizer superphosphate triple (0, 5, 10, 15, 20 mg/kg soil), factor B including; with or without mycorrhiza inoculation. Fresh and dry weight of shoots and roots, root length, mycorhizal root length and nutrient concentration in different treatments were measured. The results showed significantly differences between dry weight of roots and shoots, nitrogen, potassium and phosphorus in shoot and roots (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhiza
  • Nutrient uptake
  • Vegetative growth
  • Date palm