بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره 25 جمعیت نعنای خوراکی، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 25 تیمار (جمعیت‌ها) و 3 تکرار به صورت گلدانی در شرایط طبیعی، به اجرا درآمد. بدین منظور، درون هر گلدان 3 عدد استولون به طول 5 سانتی‌متر انتخاب و کشت گردید. در مرحله گلدهی کامل، بوته‌های مربوط به هر تیمار برداشت شدند و مهم‌ترین صفات بیوشیمیایی عصاره شامل: میزان کلروفیل (b,a و کل)، کاروتنوئید، فلاون و فلاونول، فلاونوئید کل، میزان ترکیبات فنلی کل، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان کربوهیدرات اندازه‌گیری شد. همچنین جمعیت‌ها از نظر صفات فوق مورد تجزیه خوشه‌ای قرار گرفتند و همبستگی بین صفات بیوشیمیایی عصاره در این جمعیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین جمعیت‌ها از نظر خصوصیات بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده بود. بیشترین و کمترین میزان محتوای کلروفیل کل (77/35 و 5/10 میلی‌گرم بر گرم نمونه تر) به ترتیب مربوط به تیمارهای فارس (منطقه خفر 2) و مازندران (منطقه نور) بود. در بین جمعیت‌های مورد مطالعه، تیمارهای اصفهان 2، مازندران- قائمشهر، مازندران- نور و یاسوج از نظر صفات ارزشمند بیوشیمیایی عصاره (فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، فلاونوئید کل و میزان کربوهیدرات) برتر بودند. همچنین برخی از جمعیت‌های مربوط به استان فارس از نظر رنگیزه‌های کاروتنوئید و محتوای کلروفیل نسب به سایر جمعیت‌ها دارای برتری بودند. همچنین بین فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی، میزان فلاونوئید کل همبستگی مثبتی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Extract Biochemical Variations Content Some of Spearmint (Mentha spicata L.) Population

نویسندگان [English]

  • A. Ghani
  • S.H. Nemati
  • Majid azizi
  • M.J. Saharkhiz
  • Mohammad farsi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

A pot experiment was conducted to evaluate the extract biochemical variations among 25 spearmint population. The experiment was a randomized complete design (RCD) with 25 treatments (population) and three replications. For this purpose, three rhizomes with 5 cm length were selected and planted in each pot. All pots were kept out side. The plant samples of all treatments were harvested at full flowering stage and the most important extract biochemical factors such as chlorophyll a, b and total, carotenoide, flavone and flavonol, total flavonoide, total phenolic compound, antioxidant activity, and carbohydrate content were measured. Moreover, all characteristics of studied population were subjected to cluster analysis and correlation between factors was determined. There were significant differences among population in all studied factors. The highest and lowest chlorophyll contents (35.77 and 10.5 mg/g FW) were obtained in Fars- Khafr 2 and Mazandaran-Nour population, respectively. Among studied population, Isfahan 2, Mazandaran-Qaemshahr, Mazandaran-Nour and Yasouj were superior in extract biochemical valuable properties like antioxidant activity, total phenolic compounds, total flavonoides, and total carbohydrates. Also, some population of Fars province constituted more carotenoide and chlorophyll contents and were superior to others. Furthermore, a positive correlation was detected between antioxidant activity, phenolic compound, and total flavonoides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentha spicata
  • Antioxidant activity
  • Phenolic compound
  • Carbohydrate
  • Correlation
CAPTCHA Image