کلیدواژه‌ها = متابولیت های ثانویه
بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلی‌پلوئیدی و اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 33، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 127-139

10.22067/jhorts4.v33i1.71781

امیر حسین کشتکار؛ نوشین فلاحی؛ محمد رضا عبدالهی؛ حسن ساری خانی؛ هوشمند صفری؛ ژاله محسنی عراقی


استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 466-473

10.22067/jhorts4.v0i0.40346

صدراله رمضانی؛ علیرضا عباسی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ نوراله احمدی؛ رزاریا کوزولینو؛ سونیا پیاچنته