بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
کارکردهای فراوان فضای سبز و نقش محوری گیاهان پوششی خصوصا گراس‌های چمنی در این مکان‌ها باعث شده است که به سرعت بر سطح این گیاه زیبا در شهرها افزوده شود. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ‌های بخش هوایی و میزان تحمل گراس‌های چمنی بومی و وارداتی در برابر تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال 1385 به اجرا درآمد. گونه‌های مختلف گراس در سه سطح شامل
1-Festuca arundinacea وارداتی، 2- Lolium perenne وارداتی، 3- Festuca arundinacea بومی و آبیاری در 6 سطح شامل 1- تنش متوسط، 2- تنش شدید، 3- رشد مجدد از تیمار تنش شدید و به همراه سه گروه از گلدان‌های آبیاری کامل که به عنوان شاهد همزمان با هریک از سه سطح تنش تخریب می‌شدند، تیمارهای این آزمایش را تشکیل می‌دادند. تعداد تکرارها برای سطوح آبیاری کامل 3 و برای سطوح تنش و رشدمجدد 4 در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با اعمال تنش شدید خشکی در تیمار 25% ظرفیت زراعی، وزن خشک گراس‌ها معادل 4/26 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. از طرف دیگر کاهش شدید عرض برگ و بالتبع آن کاهش سطح کل ومجموع طول برگها در گراس‌های جنس فستوکا به همراه افزایش عمومی میانگین ضخامت برگ، کاهش تلفات آب به صورت تبخیر و تعرق را شامل شد. پارامتر تغییر کیفیت4 و همچنین افت محتوای کلروفیل برگ از وضعیت آبیاری کامل تا تنش شدید خشکی برای توده بومی فستوکا کمترین و برای گونه اصلاح شده لولیوم پرنه بیشترین مقدار را دارا بود. در مدت 14 روز آبیاری و رشد مجدد نیز وزن خشک بخش هوایی، عرض برگ، سطح کل، مجموع طول برگها، کیفیت بصری و محتوای کلروفیل کل برگها به ترتیب برابر 2/18، 3/103، 4/74 ، 8/28 ، 1/64 و 8/40 درصد افزایش و میانگین ضخامت برگ دراین حالت نسبت به شرایط تنش شدید خشکی 2/53% کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: بازیافت، تنش خشکی، فستوکای بومی، کیفیت بصری، محتوای کلروفیل

عنوان مقاله [English]

Drought resistance mechanisms of native and commercial turfgrasses under drought stress: . Shoot responses

نویسندگان [English]

  • Ali Tehranifar 1
  • yahya selahvarzi 2
  • A. Gazanchian 3
  • hossein arouiee 4
3 Natural Resources Research Center of Khorassan
چکیده [English]

Abstract
Many uses of landscape and important roll of ground covers aspect turfgrasses caused extensive of this plant in the cities. This study focuses on shoot responses and tolerance of native and commercial turf grasses under drought stress in a factorial experiment based on unbalanced completely random design on the year 2006. The specious that we used in this experiment included (i) commercial tall fescue (Festuca arundinacea) (ii) commercial perennial ryegrass (Lolium perenne) (iii) native tall fescue population (Festuca arundinacea). The drought stress levels included (i) 50%FC (ii) 25% FC (iii) recovery from drought stress and 3 groups of pots that was always in the field capacity condition. The results of this study showed that dry weight decreased 26.4% in 25% FC traits in compare with control traits under severe drought stress. Decreased in leaf wide, leaf total area, leaf total length and increase in leaf diameter caused decrease in evaportanspiration under drought stress in festuca genus. Parameter of quality change (TQ) and decrease in total chlorophyll content was minimum in native tall fescue and maximum in commercial ryegrass, from perfect irrigation to sever drought stress. Shoot dry weight, leaf width, total leaf area and total leaf length, visual quality and leaf total chlorophyll content increased 18.2%, 103.3%, 74.4%, 28.8%, 64.1%, 40.8% respectively, and mean leaf diameter decreased 53.2% in compare with sever drought stress condition after 14 days rewatering.

Key words: Recovery, Drought stress, Native fescue, Visual quality, Chlorophyll content

CAPTCHA Image