بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم بودگلد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثرات نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک ، وزن خشک، میزان اسانس و درصد کامازولن گل های بابونه
(Matricaria recutita) اصلاح شده (رقم تتراپلوئید Bodegold)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 86-1385 انجام شد. تیمارهای تراکم شامل 20، 25، 40 و 50 بوته در مترمربع در کرت‌های اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل 0، 10 و 20 گرم (کود اوره، 46 درصد نیتروژن خالص) در مترمربع در کرت های فرعی قرار داده شدند. در زمان گلدهی کامل، قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته اندازه گیری شدند. وزن خشک گلها، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که اگرچه قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته با افزایش تراکم بوته و میزان کود اوره مصرفی افزایش یافتند، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود. از طرف دیگر، افزایش تراکم بوته تا سطح 50 بوته در مترمربع باعث افزایش عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس شد. عملکرد گل خشک، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن با افزایش کود اوره تا سطح 20 گرم در مترمربع افزایش یافتند، اثر متقابل تراکم بوته و میزان کود اوره بر عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس معنی دار بود، اما بر درصد اسانس، درصد کامازولن و صفات مورفولوژیک تاثیر معنی داری نداشت. با توجه به عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس، بهترین تیمار برای این رقم 20 گرم اوره در تراکم 50 بوته در مترمربع می باشد.

واژه های کلیدی: اسانس، بابونه، تراکم بوته،کامازولن، نیتروژن

عنوان مقاله [English]

The effects of different level of nitrogen and plant density on the agro morphological characters, yield and essential oils content of improved chamomile (Matricaria chamomilla) cultivar "Bodegold".

نویسندگان [English]

  • m Rahmati 1
  • Majid azizi 2
  • Mohammad Hasanzadeh khayat
  • Seyyed Hosein Nemati 3
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Field experiment was carried out at the Ferdowsi University research field, Mashhad, Iran during 2006-2007, to determine how much effective the N-fertilization is, to find out the most suitable plant density which could be used in chamomile (Matricaria chamomilla L. Asteraceae) to increase the yield of anthodium flowers and content of essential oil. The experimental design was as two factor factorial completely randomized block design having four plant densities (D1=20pl/m2, D2=25pl/m2, D3=40pl/m2 and D4=50pl/m2) as first factor and three levels of Urea™ fertilizer (%46) (N0=0g/m2, N1=10g/m2 and N2=20g/m2) as second factor, replicated thrice. During the flowering period, growth indexes such as plant height, anthodia diameter, dry flower yield, essential oil content and chamazolene were measured. The results indicate that plant density and urea do not have a significant effect on morphological characters. Plant density had significant effect on dry flower yield and essential oil yield. So, maximum yield of dry flower and oil were obtained at 50 pl/m2. In the other hand, the increasing of Urea up to 20g/m2 caused dry flower yield, essential oil content and yield and chamazolene content to be increased significantly. The significant interaction between plant density and Urea levels had been recorded in the case of yield of dry flower and essential oil of Bodegold.

Key words: Essential oil, Chamomile, Plant density, Chamazolene, Urea