آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 .تهران

2 دانشگاه تهران

3 تهران

4 موسسه اصلاح بذر و نهال

چکیده

چکیده
به منظور آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده (ساکارز،گلوکز و فروکتوز) در هنگام تشکیل سوخ در ارقام قرمز آذرشهر، زرگان، سفید نیشابور و سفید قم آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بذور در اواسط اسفند درخزانه کشت و اواخر اردیبهشت به زمین اصلی منتقل شدند. شروع تشکیل سوخ با تجمع کربوهیدراتها درغلاف برگ همراه بود. قبل و بعد از تشکیل سوخ (حدود20روز بعد از تشکیل سوخ) حداکثر مقدار کربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به رقم سفید قم تعلق داشت. حداکثر و حداقل درصد افزایش کربوهیدراتهای غیر ساختمانی ساده به ترتیب مربوط به گلوکز و ساکارز بود. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود که در همه ارقام مورد بررسی، مرحله رشد کند تا حدود 75 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشته و سپس مرحله رشد سریع برگ آغاز شد. در رقم زرگان زودتر تشکیل شدن سوخ و بالاتر بودن سرعت رشد این اندام در بیشتر دوره رشد ونمو اندام مزبور سبب افزایش عملکرد این رقم نسبت به سایر ارقام گردید. همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 1% (48 % r=) بین سرعت رشد نسبی و سرعت آسمیلاسیون خالص مشاهده شد. رقم زرگان حداکثر عملکرد کل و قابل فروش را تولید نمود و این رقم برای کشت درمنطقه کرج توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پیاز، عملکرد،کربوهیدرات، آنالیز رشد، سرعت آسمیلاسیون خالص

عنوان مقاله [English]

Growth analysis and evaluation of change in simple non- structural carbohydrates during bulb formation of onion cultivars in Karaj climatic conditions

نویسندگان [English]

  • abdulsatar darabi 1
  • M. Babalar 2
  • karim kashi 3
  • mohsen khodadadi 4
2 University of Tehran
4 -
چکیده [English]

Abstract
An experiment was conducted to study growth analysis and evaluation of change in simple non- structural carbohydrates (sucrose, glucose and fructose) during bulb formation of Ghermez Azarshahr , Zargan, Safid naishaboor and Safid Qom cultivars in randomized complete block design containing three replications. Seeds were sown in nursery in early February and seedlings were transplanted in early May. During initiation of bulbing carbohydrates accumulated in leaf bases. Before and after bulb formation (about 20 days after bulb formation) the most simple non-structural carbohydrates content was found in Safid Qom cultivar. The maximum and minimum increasing percent of simple non- structural carbohydrates components belong to glucose and sucrose respectively. The results of growth analysis indicated that the period of slow growth had been about 75 days after emergence (for all studied cultivars) and then the period of rapid growth of leaf has begun. The bulb growth rate of Zargan cultivar during the most parts of bulb development stage was higher than other culitivars, due to this reason and earliest date of bulbing, yield of mentioned cultivar was higher as compared with other cultivars. A high significant positive correlation ( r = 48% ) was found between relative growth rate and net assimilation rate at 1% level. Zargan cultivar produced the highest total and marketable yield, so that mentioned cultivar is recommended for Karaj region.

Key words : Onion, Yield, Carbohydrate, Growth analysis, Net assimilation rate