تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر مقدار مصرف و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و سایر خصوصیات کمی‌ ارقام سیب‌زمینی، آزمایشی طی سال‌های زراعی 86-1384 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجراء شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از مقادیر مختلف نیتروژن شامل صفر (شاهد)، ‌90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، سطوح مختلف تقسیط نیتروژن شامل تقسیط به نسبت مساوی در دو مرحلة سبزشدن و خاکدهی پای بوته‌ها و تقسیط به نسبت مساوی در سه مرحله کاشت، سبز شدن و خاکدهی پای بوته‌ها و ارقام سیب‌زمینی شامل فونتانه، کوراس، آگریا، میریام، کاسموس و پیکاسو که بصورت آزمایش کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. با افزایش مصرف نیتروژن، وزن خشک اندام‌های هوایی، میانگین طول ساقه،‌ تعداد غده در بوته،‌ عملکرد کل غده،‌ عملکرد غده‌های بازارپسند (g 85

عنوان مقاله [English]

Influence of Nitrogen Rate and Split Application Method on Tuber Yield and Some Quantitative Characteristics of Different Potato Cultivars

نویسندگان [English]

  • M J
  • S M
  • P K
  • A S
  • A G
چکیده [English]

Abstract
To evaluate the influence of nitrogen rate and split application method on tuber yield and other quantitative characteristics of different potato cultivars, a 2-yr experiment was conducted at Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center. Experimental treatments consisted of four nitrogen rates (0, 90, 180 and 270 kg N ha-1) with two split applications (emergence and hilling stages) or three split applications (planting, emergence and hilling stages) and six potato cultivars (Fontane, Kuras, Agria, Miriam, Cosmos and Picasso) that were arranged in a randomized complete block split-split plot design. Shoot dry weight, average stem length, tuber number per plant, total tuber yield, marketable tuber yield (