بررسی تغییرات تعداد، سطح برگ و وزن خشک بوته ها در سه رقم خیار (Cucumis sativus L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

چکیده

چکیده
روند تغییرات در تعداد و سطح برگ، وزن خشک بوته و تأثیر آنها بر وزن، تعداد میوه و عملکرد بوته در ارتباط با دمای محیط در دو رقم خیار گرین‌گولد و داروید اصلاح نشده ( بومی هند) با یک رقم خیار اصلاح شده سوپردامینوس در سال زراعی 86 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام سوپردامینوس، داروید و گرین گولد به ترتیب با میانگین تولید 99/4، 74/17 و 5/28 عدد برگ اولین گل را تشکیل می دهند. در این بررسی مشخص گردید که در هر سه رقم، تولید روزانه برگ، سطح برگ و یک گرم وزن خشک با افزایش تعداد روزهای پس از کاشت، افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد با افزایش رشد، از مقدار مجموع درجه حرارت لازم برای تولید یک برگ، یک سانتیمترمربع سطح برگ و یک گرم وزن خشک کاسته می شود به طوری که در مرحله برداشت میوه به کمترین مقدار خود می رسد. میزان دمای لازم تا شروع تشکیل میوه در ارقام سوپردامینوس، داروید و گرین گولد به ترتیب 5/470، 485 و 25/593 درجه روز به دست آمد. تعداد میوه های تشکیل شده در هر بوته، همبستگی منفی (86/0-) با وزن آنها نشان داد. همچنین بین تعداد روز لازم تا زمان اولین برداشت، همبستگی منفی (93/0-) با تعداد میوه و همبستگی مثبت (91/0) با وزن میوه وجود داشت (01/0>p). بر اساس نتایج به دست آمده، به رغم تفاوت هایی که از لحاظ سطح برگ، وزن خشک بوته و همچنین مرفولوژی گیاهی بین ارقام مورد بررسی وجود داشت اما اختلافی در عملکرد نهایی بین این ارقام دیده نشد. اندازه گیری و ارزیابی تولید برگ (تعداد برگ) در این ارقام، در طی مراحل مختلف اندازه گیری، روندی مشابه و یکسان را نشان داد، به طوری که می توان تعداد برگ ها را به عنوان معیاری برای مشخص نمودن مراحل مختلف نموی این گیاه به کار برد.

واژه های کلیدی: خیار، دما، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک، عملکرد

عنوان مقاله [English]

The investigation of leaf number, leaf area and plants dry weight in three cucumber cultivars (Cucumis sativus L.)

نویسندگان [English]

  • kambiz mashayekhi 1
  • Seyyed Javad Mousavizadeh 2
1 -
2 Department of Horticultural Sciences, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The variation of leaf number and area on fruit weight, fruit number and plant yield in relation with environment temperature in three cucumber cultivars (Green Gold and Dharwad native of India and a new cultivars namely Super Dominus) in experimental field of Gorgan university were studied in 2007. In this study, the first flowers after formation of 4.99, 17.74 and 28.5 leaves in Green Gold, Dharwad and Super Dominus appeared, respectively. This obtained results showed that after planting with increase of daily time, leaf number, leaf area and dry weight (g) increased as well. Then with progress of plant growth the amount of heat unit which is required for completing of a leaf, one cm2 leaf area and one gram dry weight decreased. This trend continued till the end of harvesting that was lowest. The results showed that essential heat for fruit set in Super Dominus, Dharwad and Green Gold were 470.5, 485 and 593.25 degree days, respectively. A negative correlation (-0.86) were observed between the number of fruits per plant and their weight. In this research between time of first harvest and fruit number negative correlation (-0.93) observed but the correlation (p