بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
در سالهای اخیر استفاده از سیستم کشت بدون خاک در گلخانه‌های تولید سبزی‌های مختلف در ایران گسترش زیادی یافته است. اغلب تولید کنندگان از سیستمهای متکی بر بسترهای مصنوعی استفاده می‌کنند. برخی از بسترهای مورد استفاده ظرفیت نگهداری آب کمی دارند که باعث هدر رفتن مقدار زیادی از محلول مصرفی می‌گردد. از سویی دیگر ضعف ریشه گیاه خیار در جذب آب و عناصر غذایی بویژه در شرایطی نظیر دمای پایین بستر باعث کاهش میزان جذب، بروز علائم کمبود و کاهش عملکرد گیاه می‌گردد. این عوامل می‌توانند کارایی مصرف آب وکود توسط گیاه را کاهش داده و باعث افزایش هزینه‌های تولید گردند. در این تحقیق تلاش شده تا امکان افزایش کارایی مصرف آب و کود توسط خیار گلخانه‌ای به وسیله ی ابرجاذب و پیوند روی پایه کدو مسمائی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان داد که اختلاط ابرجاذب با بستر سبب بهبود خواص فیزیکی بستر و افزایش قدرت نگهداری آن می‌گردد. این موضوع سبب گردید که کسر زهکشی بستر کاهش یافته و ضمن افزایش میزان عملکرد، کارایی مصرف آب و کود توسط گیاه نیز به دلیل کم شدن کسر زهکشی بهبود یابد. گیاهان پیوندی نیز بعلت برخورداری از سیستم ریشه قویتر توانستند در بسترهای فاقد ابرجاذب عملکرد و کارایی مصرف آب و کود بهتری نسبت به گیاهان غیرپیوندی داشته باشند.

واژه‌های کلیدی : ظرفیت نگهداری آب، کسر زهکشی، عملکرد، ابرجاذب

عنوان مقاله [English]

Improving water/fertilizer use efficiency of hydroponically cultured greenhouse cucumber by grafting and hydrogel amendment

نویسندگان [English]

  • Mastaneh Ahrar
  • mojtaba delshad 1
  • M. Babalar 2
1 Horticultural science.
2 University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Soilless culture of greenhouse vegetables has been a fast developing section in Iran during recent years. Most growers use hydroponics systems with artificial substrates. Some of the used substrates have low water retention which results in wasting a great deal of solution. On the other hand, low vigor of cucumber root in water and fertilizer absorption, especially in low media temperatures causes decrease of absorption and yield as well as appearing deficiency symptoms. In this research we studied effect of hydrogel amendment and Cucurbita pepo. Rootstock on hydroponicaly cultured greenhouse cucumber. Results showed that incorporating hydrogel into media could improve perlit physical properties and increased it’s water holding capacity. This condition could also decrease leaching fraction and increase yield and water/ fertilizer use efficiency. Furthermore, grafted plants grown in non-amendment substrates had higher yield and water/ fertilizer use efficiency compared to non grafted ones.

Key words: Water holding capacity, Leaching fraction, Yield, Super absorbent