مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پاکلوبوترازول مهم ترین ترکیب تریازولی می باشد که در برخی از محصولات به عنوان کند کننده رشد به کار می رود. در این تحقیق، تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت پاکلوبوترازول به منظور کنترل ارتفاع گیاه و تولید گلدانی گل مریم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، پیازهای مریم قبل از کشت در محلول پاکلوبوترازول با غلظت‌های 25، 50 ، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر و بمدت زمان 10 ،20، 30 دقیقه فرو برده شده و سپس در گلدان کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. در آزمایش دوم، گیاهان در مرحله ای که 20 سانتی‌متر ارتفاع و برگهای کاملاً توسعه یافته داشتند، با غلظت‌های0 ، 15، 30، 45، 60 و 75 میلی‌گرم در لیتر پاکلوبوترازول در غالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که بلندترین گیاهان (54/54 و 40/60 سانتی‌متر) به ترتیب در آزمایش فروبری و محلول پاشی، گیاهان شاهد می‌باشند. سریعترین زمان گل‌دهی (3/107روز) نیز در گیاهان شاهد دیده شد در حالی که گلدهی با کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر تا 2/122 روز به تأخیر افتاد. صفات طول خوشه، طول ساقه و تعداد گلچه در هر دو روش فروبری پیاز قبل از کشت و محلول پاشی تحت تأثیر غلظت پاکلوبوترازول کاهش یافتند. نتایج این آزمایش نشان داد که پاکلوبوترازول توانسته است اندازه گیاه را متناسب با اندازه گلدان کنترل کند.

واژه‌های کلیدی: گل مریم، پاکلوبوترازول، روش کاربرد

عنوان مقاله [English]

Investigation of Dwarfness Effect of Paclobutrazol on Tuberose (Polianthes tuberosa L.) and Possibility of Pot Tuberose Production

نویسندگان [English]

  • H. Hadizadeh
  • A. Tehranifar
  • M. Shoor
  • S.H. Nemati
چکیده [English]

Abstract
Paclobutrazol is one of the most important triazolic compounds which are used as growth retardants in some crops. In this study, the effect of application methods and concentration of Paclobutrazol on plant height of tuberose and possibility of pot production was investigated. In the first experiment, tuberose bulbs were soaked in 0, 25, 50, 75 and 100 mg.l-1 paclobutrazol for 10, 20 and 30 minutes and then planted in pot. The experiment was conducted using a factorial experiment in completely randomized block design with 4 replications. In the second experiment, plants (20 cm hight and fully expanded leaf) were sprayed with 0, 15, 30, 45, 60 and 75 mg.l-1 Paclobutrazol using completely randomized design with 5 replications. In each experiment, the control treatment consisted of untreated bulbs. Results indicated that the tallest plants (54.54 and 60.40 cm in soaking and spray experiment respectively) were control plants. The earliest flowering (107.3 days after planting) also was seen in control plants whereas flowering was delayed to 122.2 days using 100 mg.l-1 paclobutrazol. Shoot length, rachis length and floret number were affected by concentration of paclobutrazol using in preplant bulb soak and spray methods. Our results showed that paclobutrazol could control plant size in relation to pot size.

Keywords: Polianthes tuberose L., Paclobutrazol, Application method