دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، شهریور 1389 
تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو

10.22067/jhorts4.v1389i1.3658

محمد زرین‌بال؛ جابر سلیمانی؛ سعداله اسکندری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ راحله رسولی پیروزیان