تأثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
اثرات سه سطح متفاوت دی اکسید گوگرد با غلظت 1 گرم بر کیلوگرم (یک ورقه کامل در بالای جعبه، نصف یک ورقه در بالای جعبه و نصف دیگر آن در پایین جعبه و بدون ورقه سولفورپد) همراه با دو نوع پوشش پلاستیکی ( سوراخ دار و بدون سوراخ ) در طول دوره نگهداری (135 روز) در سردخانه بر صفات درصد کاهش وزن، سفید شدگی حبه ها، درصد آلودگی قارچی، خشکیدگی و تغییر رنگ چوب خوشه، چروکیدگی حبه ها، pH، TSS، TA، طعم و مزه و باقیمانده سولفیت داخل حبه های انگور رقم قزل اوزوم بررسی شدند. نتایج نشان داد که تیمار ورقه های سولفور به طور معنی‌داری میزان کاهش وزن، چروکیدگی چوب خوشه و حبه و آلودگی قارچی را کاهش دادند. در حالیکه سفید شدگی حبه ها و تغییر طعم و مزه را نیز افزایش دادند. تیمار پوشش بدون سوراخ به طور معنی داری میزان کاهش وزن و خشکیدگی چوب خوشه را کاهش داد. در بین تیمارهای کاربرد سولفور پد، بیشترین و کمترین طعم گوگردی میوه به ترتیب در تیمار دو ورقه با پوشش بدون سوراخ و یک ورقه در پوشش سوراخ دار دیده شد. نتایج اندازه گیری باقیمانده سولفیت در میوه ها در پایان دوره انبارداری نشان داد که بیشترین مقدار سولفیت به ترتیب در تیمار یک و دو ورقه سولفور در پوشش بدون سوراخ بدست آمد. در حالیکه در پوشش سوراخ دار مقدار سولفیت در هر دو تیمار کاربرد ورقه های سولفور از حد مجاز 10 پی پی ام پایین تر بود.

واژه های کلیدی: انگور، عمر انباری، ورقه های آزاد کننده دی اکسید گوگرد، پوشش پلاستیکی، باقیمانده سولفیت

عنوان مقاله [English]

Effects of Sulfur Pads on Decay Control, Storage Shelf Life and Sulfite Residue of Grapevine (Vitis vinifera) Cv. Qzl Ouzum

نویسندگان [English]

  • H. Doulati Baneh
  • K. Samet
  • R. Jalili
  • M. Henare
چکیده [English]

Abstract
Effects of three different level of SO2 generating pads with 1gr kg ¹ concentration (one on top, half on top and half on bottom of the packaged grapes and without sulfur pad) Combined with two type of polyethylene bags (perforated and imperforated) during cold storage (135 day) on some traits of grape cv Qzl ouzum such as: weight loss (%), bleaching, fungal rot (%), rachis desiccation, berry shriving, pH, TSS, TA, taste and sulfite residue was studied. Result showed that SO2 generating pads treatment significantly decreased weight losses, rachis and berry shriving and decay rate. Whereas bleaching and off flavors of grapes were increased. Imperforated bag treatment significantly decreased weigh losses, bunch and berry shriving. Among all sulfur pads treatments, the highest and the lowest sulfur taste was measured in two sulfur pad treatment with imperforated bags and one sulfur pad with perforated bags, respectively. Results of sulfite residue measurement showed that the highest sulfite residue means were observed in one and two sulfur pad treatment with perforated bags, respectively, whereas in imperforated bags, sulfide residue was less than 10 ppm at both sulfur pad treatments.

Keywords: Grape; Storage life, SO2 generating pads, Sodium metabisulfite, Polyethylene bags and sulfite residue