تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بسیاری از عوامل و شرایط قبل و پس از برداشت ارزش غذایی و ماندگاری فرآورده های باغی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش واکنش میوه های گوجه فرنگی تولید شده از بسترهای مختلف ضایعات چای، ضایعات چای: زئولیت (1:1)، ضایعات چای: زئولیت (1:3)، ضایعات چای: زئولیت (3:1) و زئولیت: پرلیت (1:1) در کشت بدون خاک به دو دمای مختلف نگهداری (12و 20 درجه سلسیوس) بررسی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های کیفی میوه ها مثل ظرفیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی کل تحت تأثیر دمای انبار قرار می گیرد. واکنش به دمای انبار در میوه های تولید شده از بسترهای مختلف متفاوت بود. کاهش وزن میوه ها نیز تحت تأثیر دما قرار گرفت ولی نوع بستر اثر چندانی بر این ویژگی نداشت. کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی کل نیز نشان داد که با افزایش دما (20 درجه سلسیوس) و مدت نگهداری بیشتر کاهش می یابد. میوه های تولید شده از بستر ضایعات چای بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی را پس از دو هفته انبارداری داشتند.

واژه های کلیدی: گوجه فرنگی، کشت بدون خاک، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Growing Media and Storage Temperature on Keeping Quality of Tomato Fruits

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi Dahaj
  • M. Ghesemnezhad
  • M. Zavareh
  • G.A. Peyvast
چکیده [English]

Abstract
Many preharvest and postharvest factors and conditions influence the nutritional value and storage life of horticultural commodities. The present study, the response of tomato fruits produced from different growing media, tea waste, tea waste + zeolite (1:1), tea waste + zeolite (3:1), tea waste + zeolite (1:3), zeolite + perlite (1:2) (V/V) in soilless culture to two different storage temperature were investigated. The results showed that keeping quality of fruits such as antioxidant capacity and total phenolic compounds affected by storage temperature. The response to storage temperature was different among the fruits that produced on different growing media. Fruits weight loss was affected by storage temperature and growing media could not change it. The declining antioxidant capacity and phenolic losses were accelerated at higher temperatures (20°C) and longer storage durations. Fruits produced on tea waste have been showed the highest antioxidant capacity and phenolic compounds after two weeks storage.

Keywords: Tomato, Soilless culture, Quality & antioxidant capacity