تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
میوه زردآلو به دلیل داشتن شدت تنفسی زیاد و سرعت فرآیند رسیدگی، عمر انباری کوتاهی داشته و بایستی در زمان کوتاهی پس از برداشت، به بازار عرضه شود. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین زمان برداشت میوه زردآلو، افزایش عمر انباری و کاهش ضایعات آن انجام شد. طرح آزمایشی اسپلیت- اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی بود که در آن میوه‌های چهار رقم تجارتی زردآلو شامل ارقام "قرمز شاهرود"، "قربان مراغه"، "اردوباد" و "نصیری" (فاکتور اصلی) در سه مرحله از رسیدگی میوه (فاکتور فرعی) بر اساس شاخص رنگ پوست (رنگ پوست میوه زمینه سبز با لکه‌های زرد، زمینه زرد با لکه‌های سبز و زمینه زرد با لکه‌های نارنجی) از درخت برداشت شدند. سپس میوه‌ها در جعبه‌های دارای پوشش پلی‌اتیلن بسته‌بندی شده و در سردخانه (دمای صفر تا 2 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85% ) بمدت 0، 7، 14‌، 21 و 28 روز (فاکتور فرعی فرعی) نگهداری شدند. پس از هر مرحله از نگهداری میوه‌ها در سردخانه، خصوصیات کیفی میوه شامل چروکیدگی پوست، ژله‌ای شدن گوشت و میزان فساد میوه‌ها از نظر وضعیت کیفی ارزیابی شده و همچنین سفتی میوه، میزان مواد جامد محلول، pH و EC نیز اندازه‌گیری و تجزیه واریانس شدند. صفات کیفی پس از تجزیه کلاستر با استفاده از فاصله اقلیدوسی، دندروگرام حاصل به چهار کلاس متمایز گردید. نتایج نشان داد که مناسب‌ترین زمان برداشت میوه زردآلو در همه ارقام مرحله دوم برداشت (رنگ پوست میوه زمینه زرد با لکه‌های سبز) بوده و در افزایش عمر انباری آنها اثر معنی‌داری دارد. در این شرایط میوه‌های ارقام "قرمز شاهرود" تا 21 روز، "قربان مراغه" تا 28 روز، "اردوباد" تا 21 روز و "نصیری" تا 28 روز با کیفیت مناسب در سردخانه قابل نگهداری هستند.

واژه‌های کلیدی: ارقام زردآلو، بسته‌بندی، زمان برداشت، عمرانباری

عنوان مقاله [English]

Effects of Harvest Time and Modified Atmosphere Packaging on Cold-Storage Duration of Four Apricot Cultivars

نویسندگان [English]

  • M. Zarrinbal
  • J. Soleymani
  • S. Eskandari
  • A. Dabbagh Mohammadi Nasab
  • R. Rasouli Pirouzian
چکیده [English]

Abstract
Apricot fruit because of its high respiration rate and rapid ripening process has short storage period and should be offer to marketing immediately after harvest. This study was carried out to determine the optimum harvest time of apricot fruits to prolong their storage period and decrease its wastes. Split-split plot based on complete randomized block design were used for four traditional apricot cultivars include of "Germez shahroud", "Gorban maragheh", "Orduobad" and "Nasiri" (as main factor) in three harvesting stages (as sub-factor) based on fruit skin color. The first harvest was conducted when skin color had a predominantly green background with yellow tinges, the second and third harvest coincided with yellow background with green tinges and yellow-orange background color of fruits. Then fruits were packed in boxes with polyethylene covers and stored at 0-2 ˚ c and 85% RH. For 0, 7, 14, 21 and 28 days (as sub-sub-factor). After each storage period, fruits were tested for their quality attributes such as shriveling, gel breakdown and decay percentage. Other fruit properties included fruit weight, firmness, TSS, pH and EC were measured and data were analyzed. The cluster analysis results related to quality traits of fruits revealed four distinct classes. Results showed that optimum harvest time of all cultivars is when the fruit skin color has a predominantly yellow background with green tinges and prolong storage period. At these conditions, the fruits of "Germez shahroud", "Gorban maragheh", "Orduobad" and "Nasiri" could be cold-stored with suitable quality until 21, 28, 21 and 28 days, respectively.

Keywords: apricot, cold-storage, harvest time, packaging