بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22067/jhorts4.v1389i1.3659

چکیده

چکیده
تأثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک به همراه آب گرم بر عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد در دمای 5/0± 0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90% بررسی شد. میوه ها پس از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظت های (0، 1 و 2) میلی مولار تیمار شده و در دمای5/0± 0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90% به مدت 16 هفته نگهداری شدند. پس از 8 و 16 هفته خواص کیفی میوه شامل سفتی بافت، اسیدهای آلی، مواد جامد محلول، ویتامین C، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم کاتالاز و پروتئین کل مورد ارزیابی قرار گرفت. اسید سالیسیلیک به طور معنی داری باعث حفظ سفتی بافت میوه شد و بالاترین میزان سفتی بافت مربوط به غلظت 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک بود. همچنین کاربرد اسید سالیسیلیک تأثیر معنی داری بر میزان اسیدهای آلی بعد از 16 هفته و ویتامین C پس از 8 هفته نگهداری داشت، اما تأثیر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول نداشت. کاربرد اسید سالیسیلیک تأثیر معنی داری بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد. اثر اسید سالیسیلیک در افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و پروتئین کل پس از 16 هفته معنی دار بود.

وازه های کلیدی: اسید سالیسیلیک، پس از برداشت، فعالیت آنتی اکسیدانی، کیوی

عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Salicylic Acid Application on Some Quality Attributes and Antioxidant Activity of Kiwifruit (Actinidia deliciosa Cv. Hayward)

چکیده [English]

Abstract

Effect of different concentrations of salicylic acid on postharvest life of kiwifruit (Actinidia deliciosa) cultivar Hayward at 0 ±.5 °C and 90-95% RH was studied. Fruits were treated with salicylic acid (0, 1 and 2 mmol/L-1) and stored at 0±.5°C for 16 weeks. Fruit quality attributes assessment including firmness, total acidity, soluble solid content, ascorbic acid, antioxidant activity, catalase enzyme activity and total protein content was conducted after 8 and 16 weeks of cold storage. Salicylic acid treatment significantly retained fruit firmness and 2 mmol/L-1 was the most effective treatment in retaining fruit firmness. salicylic acid treatment also had a significant effect on total acidity after 16 weeks and ascorbic acid after 8 weeks, but had no significant effect on soluble solid content. Salicylic acid significantly affected on antioxidant activity. Effect of salicylic acid had a significant increase in catalase enzyme activity and total protein content after 16 weeks of cold storage.

Keywords: Salicylic acid, Postharvest, Antioxidant activity, Kiwifruit