بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون پس از برداشت از عوامل مهمی هستند که نه تنها بر میزان روغن بلکه بر کیفیت آن نیز تاثیر بسزایی دارد. شرایط اقلیمی و منطقه ای از عواملی هستند که سبب شده زمان برداشت در هر منطقه متفاوت باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت روغن در دو رقم زیتون کشت شده در گرگان انجام شد. بدین منظور دو رقم برتر کرونایکی و میشن انتخاب شد. از تاریخ پانزدهم شهریور تا اواسط آذر ماه هر پانزده روز یک بار نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله از برداشت، خصوصیات کمی و کیفی روغن اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که مقدار روغن در ماده خشک، درصد اسید چرب آزاد با افزایش درجه رسیدگی افزایش یافت، در حالی که از ارزش پراکسید با پیشرفت رسیدگی کاسته شد. با توجه به تغییرات درصد روغن واسید چرب آزاد و پراکسید بهترین زمان برداشت برای ارقام مذکور اوایل آذر ماه می باشد.

واژه های کلیدی:روغن زیتون، زمان برداشت، کیفیت وکمیت روغن

عنوان مقاله [English]

Determination of Harvesting Time of Two Cultivars Olive and Its Effect on Quality and Quantity of Oil in Gorgan Region

نویسندگان [English]

  • A. Asefie Najaf Abadi
  • K. Hemmatie
  • A. Ghasem Neghad
  • M. Ghazaieyan
  • P. Ebrahimie
چکیده [English]

Abstract
The harvesting time and storage conditions of olive fruit are effective factors on the quality and quantity of oil. The harvesting time of olive is different in each area and it depends on climatic conditions.This investigation was carried out to assess the impact of harvesting time on olive oil quality and quantity frome two olive varieties cultivated in Gorgan region. For this reason fruits of selected cultivars, Mishen and kroniki, were harvested with fifteen-day intervals from 6 september till middle desember. Then quality and quantity of oil was determined. The results showed that dry matter, oil content (in dry), free fatty acids increased during ripening, whereas peroxide value decreased during ripening. Therefore, the best harvesting time for these cultivars is beginning of December.

Keywords: Olive oil, Harvesting time, Oil quality and Quantity