ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مطالعه میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت و ترکیبات فنلی اصلی میوه شامل کلروژنیک اسید، کاتچین، فلوریدزین، کوئرستین 3-گالاکتوزید، سیانیدین 3-گالاکتوزید (آنتوسیانین) و فلاونوئید کل پوست ارقام بومی ’قندک‘، ’حیدرزاده‘ و ارقام وارداتی ’گلدن اسپور‘، ’رد اسپور‘ و ’رد دلیشز‘ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارقام انتخاب شده از نظر تمامی فاکتورها به جز میزان سیانیدین 3-گالاکتوزید دارای اختلاف معنی داری هستند. رقم قرمز ’رد اسپور‘ دارای بیشترین میزان کاتچین و فلوریدزین بود. رقم قرمز ’حیدرزاده‘ بیشترین میزان کوئرستین
3-گالاکتوزید و سیانیدین 3-گالاکتوزید و فلاونوئید کل را نشان داد. رابطه مثبتی بین مقدار فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی برقرار بود. پوست ارقام مورد مطالعه دارای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به گوشت بودند. در میان ارقام مورد آزمایش، پوست رقم ’رد اسپور‘ و گوشت رقم ’حیدرزاده‘ بیشترین میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا بودند.

واژه های کلیدی: فنل کل، کلروژنیک اسید، آنتوسیانین، کوئرستین 3-گالاکتوزید، کاتچین

عنوان مقاله [English]

Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Some Native and Imported Apple Cultivars in Karaj Region

نویسندگان [English]

  • E. Ghorbani
  • D. Bakhshi
  • H. Hajnajari
  • M. Ghasemnezhad
  • P. Taghidoost
چکیده [English]

Abstract
In this study, total phenolics content and antioxidant activity of peel and pulp and main phenolic compounds of fruit including chlorogenic acid, catechin, phloridzin, quercetin 3-galactoside, cyanidin 3-galactoside (Anthocyanin) and total flavonoids of peel of native cultivars ‘Ghandak’, ‘Heidarzade’ and imported cultivars ‘Golden Spur’, ‘Red Spur’ and ‘Red Delicious’ were quantified. Results showed that the selected cultivars have a significant variation regarding all factors except for cyaniding 3-galactoside. ‘Red Spur’, a red cultivar, had the highest catechin and phloridzin content. ‘Heidarzade’, a red cultivar, indicated the highest quercetin 3-galactoside and cyaniding 3-galactoside and total flavonoids. There was a positive relation between total phenol content and antioxidant activity. The peel of studied cultivars had higher content of total phenol and antioxidant activity compared with pulp. Among the experimental cultivars, the peel of ‘Red Spur’ and the pulp of ‘Heidarzade’ had the highest total phenol content and antioxidant activity.

Keywords: Total phenol, Chlorogenic acid, Anthocyanin, Quercetin 3-galactoside, Catechin