اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
از آنجایی که در بین سبزیجات برگی کاهو از مهمترین منابع جذب کننده فلزات سنگین و نیترات می‌باشد لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از هومیک اسید جذب کادمیوم کاهش یافته و اثر این ماده آلی بر جذب و متابولیسم نیترات در کاهو پیگیری شود. از این رو آزمایشی در محیط کشت حاوی پیت/پرلیت طراحی شد و گیاهان با محلول هوگلند همراه با دو غلظت کادمیوم (2 و 4 میلی گرم در لیتر) و هومیک اسید (100 و 1000 میلی گرم در لیتر) آبیاری شد. نتایج نشان داد همراه با افزایش غلظت کادمیوم در محیط کشت، غلظت کادمیوم در برگ افزایش و میزان پروتئین و وزن تر برگ کاهش یافت. اما غلظتN ، P، نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز تفاوت معنی داری نداشتند. با افزایش غلظت هومیک اسید، وزن تر، غلظت نیتروژن و پروتئین و فعالیت نیترات ردوکتاز افزایش و غلظت کادمیوم برگ کاهش یافت. اثر استفاده همزمان هومیک اسید و کادمیوم نشان داد که هومیک اسید باعث کاهش جذب کادمیوم توسط گیاه و در نتیجه کاهش اثرات سمی‌آن بر تغییرات فیزیولوژیکی و وزن کاهو شد. همچنین استفاده هومیک اسید باعث تجمع نیترات در کاهو نشد. آزمایش های تکمیلی در آینده در سایر محیط های کشت برای توصیه استفاده از هومیک اسید در فرایند تولید کاهو در شرایط آلودگی به فلزات سنگین ضروری به نظر می‌رسد.

واژه های کلیدی: نیتروژن، فسفر، نیترات، فلزات سنگین، نیترات ردوکتاز

عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid on the Accumulation of Cadmium, Nitrate and Changes of Nitrate Reductase Activity in Lettuce

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi
  • M. Kafi
چکیده [English]

Abstract
Lettuce is one of the best accumulators of heavy metals and nitrate between leafy vegetables. Through this research, it was tried to decreased cadmium absorption with humic acid (HA) and studies the effect of HA on the accumulation and metabolism of nitrate. Plants were grown in the peat/perlite and irrigated with Hoagland solution with addition of cadmium (2 and 4 mg L -1) and HA (100 and 1000 mg L-1). Results showed that Cd in media increased Cd of leaves and decreased protein and fresh weight but it has not any effect on the N, P and nitrate concentration and nitrate reductase activity. With increasing concentration of HA, increasing in fresh weight, N, protein concentration and decreasing in Cd concentration in leaves was observed. Using of HA and Cd together in nutrient solution showed that HA decreased absorption of Cd. So toxic effect of Cd decreased on the physiological changes of lettuce and do not accumulate nitrate in leaves, as well. More investigations should be done for using HA on the polluted soil for planting of lettuce.

Keywords: Nitrogen, Phosphorus, Nitrate, Heavy metal, Nitrate reductase