بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

Abstract
To compare the effects of different drying temperatures and different microwave powers and two different natural methods (shaded and sunny area) in chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert CV. Germania (diploid)) essential oil and chamazolene content, drying time and drying rate, an experiment was carried out at the research field of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran during 2007-2008. The experimental design was completely randomized block design including three temperatures: 50, 60 and 70 °C, six microwave powers: 100, 180, 300, 450, 600 and 900 w and drying in shaded and sunny area, with three replications. The drying process was continued until the mass of the sample reduced to a moisture content of about 0.10 on a dry basis or 10% on a wet basis. The results indicate that different treatments of drying had a significant effect on the drying time, drying rate and essential oil and chamazolene content. The maximum essential oil content (%0.72) obtained at drying in shaded area and the lowest one was obtained at drying by microwave and high temperatures of oven. Maximum chamazolene content obtained at microwave drying (except 100w power) and natural method (both shaded and sunny areas). Minimum chamazolene content was obtained at drying by oven.

Keywords: Sunny oven, Chamomile, Drying, Shade, Microwave microwave, Natural method

عنوان مقاله [English]

Study on the Effects of Different Drying Methods on Weight Loss Rate, Essential oil and Chamazolene Contents of Chamomile (Matricaria recutita CV. Germania (Diploid)) Flowers

نویسندگان [English]

  • M. Rahmati
  • M. Azizi
  • M. T. Ebadi
  • M. Hasanzadeh khayyat
چکیده [English]

چکیده
به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر مدت زمان لازم برای خشک کردن و سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گل های بابونه ( Matricaria recutita (L.) Rauschert) اصلاح شده رقم دیپلوئید جرمانیا، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه و آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. شش توان مختلف میکروویو شامل 100، 180، 300، 450، 600 و 900 وات، سه دمای مختلف آون شامل 50، 60 و 70 درجه سانتیگراد و روش طبیعی (سایه و آفتاب) در این آزمایش مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. در روش های مختلف، خشک کردن نمونه ها تا زمانی که وزن آنها به محتوای رطوبتی 10/0 بر پایه وزن خشک (یا 10 درصد بر پایه وزن تر) رسید، ادامه داشت. نتایج حاصل نشان داد که بین روش های مختلف خشک کردن و مدت زمان لازم برای خشک کردن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه بابونه رابطه معنی داری وجود دارد. کمترین زمان خشک کردن (7 تا 104 دقیقه با توجه به توان مورد نظر) در روش میکروویو و بیشترین آن (120 ساعت) در روش سایه حاصل شد. بالاترین درصد اسانس (72/0 درصد وزنی) در روش سایه به دست آمد و کمترین آن مربوط به خشک کردن در میکروویو و دمای بالای آون بود. بالاترین درصد کامازولن در روش طبیعی و میکروویو و کمترین درصد آن به وسیله خشک کردن در آون به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: آفتاب، آون، بابونه، خشک کردن، سایه، کامازولن، میکروویو