اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
گل مریم از مهمترین گلهای بریده در ایران و جهان به شمار میرود. در این تحقـیق اثر عناصر کـم مصــرف آهـن، روی، مس و منگـنز بر طـول خوشـه گل آذین، طول گل آذین، تعداد و قطر گلچه، قطر خوشه گل آذین و ماندگاری گلهای مریم در چهار طرح آزمایشی جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مطالعه گردید. غلظت های مورد استفاده صفر (شاهد)، 2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر برای هر یک از کودها در نظر گرفته شد. کودهای مورد نظر به صورت محلول پاشی و در سه مرحله بکار برده شد. مرحله اول در زمان هشت برگی شدن گیاه (30روز پس از کاشت)، مرحله دوم یک ماه پس از مرحله اول و مرحله سوم یک ماه پس از مرحله دوم بود. نتایج آزمایش ها نشان داد، غلظت های 6 میلی گرم در لیتر سولفات آهن بر صفات طول گل آذین و تعداد گلچه، غلظت 2میلی گرم درلیتر بر طول خوشه و غلظت 4 میلی گرم در لیتر این کود بر باز شدن گلچه ها در سطح 1% معنی دار گردید. سولفات روی با غلظت 4 میلی گرم در لیتر بر صفات طول گل آذین، طول خوشه و تعداد گلچه موثر واقع شد و غلظت 6 میلی گرم در لیتر آن بر صفت درصد باز شدن گلچه ها در سطح 1% معنی دار گردید. غلظت های 2 میلی گرم در لیتر سولفات مس بر اندازه طول خوشه و تعداد گلچه، غلظت 6 میلی گرم در لیتر بر صفت درصد باز شدن گلچه ها و قطر گل آذین و غلظت 4 میلی گرم در لیتر نیز برطول گل آذین موثر واقع شد. سولفات منگنز با غلظت 6 میلی گرم در لیتر تقریبا کلیه صفات را تحت تاثیر قرار داد و ماندگاری گلها را به 4/12 روز رساند.

واژه های کلیدی: کودهای ریز مغذی، گل مریم و انبار مانی

عنوان مقاله [English]

Effect of Some Microelements Fertilizers on Quantitative Traits in Tuberose (Polianthes tuberosa L. Var. Double).

نویسندگان [English]

  • M. Shoor
  • A. Tehranifar
  • A. Khoshnod yazdi
چکیده [English]

Abstract
Tuberose is one of the most important cut flowers in Iran and the world. In this experiment, effect of microelements Fe, Zn, Cu and Mn on inflorescence length, inflorescence bunch length, number and diameter of floret, diameter of inflorescence bunch and vase life of tuberose flowers were studied. This study was based on four separate completely randomized experimental design with four replicate and four concentrations include: 0, 2, 4 and 6 mg/lit for each microelement. The fertilizers were sprayed in three stages. The first stage was at eight leaf stage (after 30 days). The second stage was, one month later from first stage and the third stage was one month after second stage of plant growth. The results showed that the concentrations of 6 mg/lit of Fe SO4 on inflorescence length and floret number, 2 mg/lit on bunch length and 4 mg/lit on floret opening was significant (P≥1%). The concentrations of 2 mg/lit of Cu SO4 on length of flower bunch and floret number, 6 mg/lit on floret opening percentage and inflorescence diameter and 4 mg/lit on length of inflorescence was effective. Almost all traits were affected by Mn SO4 with 6 mg/lit concentration and vase life reached to 12.4 days.

Keywords: Microelements fertilizers, Tuberose flower, Vase life