اثرات متیل جاسمونات و پرتوتابی UV-C برکیفیت وعمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور افزایش کیفیت و عمر انباری میوه های توت فرنگی رقم سلوا، پرتوتابی UV-C در دو زمان (5 و 15 دقیقه ای) وغوطه وری در متیل جاسمونات با سه غلظت (شاهد، 1و 3 میکرومول برلیتر) بکارگرفته شد. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل Dummy Plot در قالب طرح کاملاً تصادفی در8 تکرار انجام شد. میوه های توت فرنگی پس ازبرداشت و بعد از انجام تیمارهای مورد نظر14 روز در سردخانه در دمایc °2±2+ و رطوبت نسبی 95 درصد نگهداری شدند. بلافاصله بعد از تیمار و در پایان دوره انبارداری صفات کیفی از جمله: درصد مواد جامد محلول کل (TSS )، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، ویتامین C، پوسیدگی و فنل کل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرات متقابل پرتوتابی پنج دقیقه ای و غوطه وری در متیل جاسمونات به غلظت یک میکرومول بر لیتر باعث کاهش پوسیدگی و افزایش فنل کل در طی 14 روز انبارداری گردید. از طرفی تیمار پرتوتابی UV-C به همراه غوطه وری در متیل جاسمونات اثر معنی داری بر رویTA ، TSS و ویتامین C نداشت.

واژه های کلیدی: توت فرنگی، پرتوتابی، UV-C، غوطه وری، متیل جاسمونات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Methyl Jasmonat and UV-C Irradiation on Quality and Storage Life of Strawberry Fruits (Fragaria  Ananassa Duch. Cv. Selva)

نویسندگان [English]

  • R. Talebi Habashi
  • A. R. Eivazi
چکیده [English]

Abstract
In order to increase of quality and storage life of strawberry fruits (cv. 'Selva'), UV-C irradiation at tow doses (5 and 15 min) and immersion in Methyl jasmonat solution with three concentrations (0,1,3 µMol/ lit ), were applied. A factorial experiment (Dummy Plot) was carried out with Randomized Completely Design at 8 replications. Fruits after harvesting, treated and stored in a cold storage in +2 0C with 95% relative humidity for 14 days. Immediately after treatments and end of storage, quality traits including, total soluble solid (TSS), titrable acidity (TA), vitamin C, total phenols, decay percentage were measured. The results showed that fruits which took UV-C irradiation (5 min) and MJ solution (1 µMol/ lit), increased total phenol and decreased of decay percentage after 14 days of storage more than others. UV-C irradiation with Methyl jasmonat solution didn’t have any significant effects on TA, TSS and Vitamin C.

Keywords: Strawberry, Irradiation, UV-C, Immersion, Methyl jasmonat