بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC. به روش میکرودایلوشن (ریز رقت)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
اسانس گیاه دارویی بومادران شیرازی (Achillea eriophora) به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید. اسانس بدست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرف (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) آنالیز شد و اجزاء آنها بر اساس شاخص بازداری و طیف جرمی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک میکرودایلوشن (ریز رقت) و با استفاده از دستگاه خواننده الایزا خاصیت ضد باکتریایی اسانس مورد نظر با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( MIC ) و حداقل غلظت کشندگی ( MBC) علیه برخی از باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی مانند Staphylococcus aureus، Bacillus cereus، Listeria monocytogenes، Escherichia coli O157H7 و Salmonella enteritidis بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان اسانس استخراج شده از این گونه بسیار بیشتر از بقیه گونه‌های جنس بومادران میباشد. نتایج حاصل از بررسی اجزای اسانس به روش GC-MS تعداد 36 ترکیب را در اسانس این گونه از بومادران اثبات کرد که کامفور(65/28 درصد)، 1و8 سینئول (95/26درصد)، کامفن )98/5 درصد)، بتا پینن (8/4 درصد)، آلفا پینن (2/4 درصد) و بورنئول(4 درصد) ترکیبات عمده موجود در آن را تشکیل می دادند. MIC اسانس این گونه علیه باکتریهای گرم مثبت بین15/0 تا 75/0 میلیگرم در میلی لیتر و علیه باکتریهای گرم منفی بین 5/1 تا 3 میلیگرم در میلی لیتر بدست آمد. حساسترین پاتوژن با اسانس این گونه S. aureus و مقاومترین پاتوژن Salmonella enteritidis تشخیص داده شد.

واژه‌های کلیدی: اسانس، خواص ضد باکتریایی، بومادران شیرازی، تکنیک میکرو دایلئشن (ریز رقت)

عنوان مقاله [English]

The Study on the Phytochemical and Antibacterial Activity of Achillea eriophora by Microdilution Assay

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Oroojalian
  • R. Kasra Kermanshahi
Tehran University
چکیده [English]

Abstract
Essential oils (EOs) of Achillea eriophora, extracted by hydrodistillation and their constituents were analyzed by gas chromatograph (GC) and GC/mass spectrometry using retention indices and fragmentation patterns. The antibacterial effects of the EO was assessed on several food-borne pathogens, namely Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes using microdilution technique by ELISA reader device. Results showed that the essential oil content of the plant was more than other Achillea species. GC analysis of the EO confirm the presence of 36 constituents that the main condstituents were camphore(28.65%), 1,8 cineol(26.95%), camphene (5.98%), β-Pinene (4.8%) α-pinene (4.2%) and borneol(4%). MIC of the EO agains gram positive baccteria ranged 0.15 – 0.75 mg/ml and against gram negative bacteria was 1.5-3 mg/ml. The most sensitive pathogene was S. aureus and the most tolerant one was S. enteritidis.

Keywords: Essential oils, Achillea eriophors, Antibacterial activity, Microdilution technique

CAPTCHA Image