اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
انبه یکی از میوه‌های مهم گرمسیری ایران است و شوری یک مشکل مهم در تولید انبه در استان هرمزگان و سایر مناطق تولید انبه در ایران می‌باشد. در آزمایش حاضر اثر شوری آب آبیاری با غلظت‌های مختلف کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون ها در انبه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل دو رقم ( سندری و چارک) و سطح شوری آب آبیاری (5/1، 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر) بودند. نتایج نشان داد شوری بطور معنی داری موجب کاهش وزن خشک شاخساره و ریشه و میزان آب بافت گردید ولی نسبت ریشه به شاخساره را افزایش داد. هم چنین شوری بطور معنی داری موجب افزایش غلظت سدیم و کلر در بخش هوایی و ریشه ها و کاهش غلظت پتاسیم ریشه ها گردید. هم چنین شوری نسبت پتاسیم به سدیم را در ریشه و شاخساره کاهش داد. نتایج نشان دادند رقم سندری تحمل به شوری بیشتری نسبت به رقم چارک دارد.

واژه های کلیدی: انبه(Mangifera indica L.)، دانهال، شوری، رشد رویشی، غلظت یون

عنوان مقاله [English]

Effects of Sodium Chloride on Vegetative Growth, Sodium, Chloride and Potassium Content in the Seedlings of Two Mango (Mangifera indica L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • M. Abbasy
  • A. Zakerin
  • M. Heidari
چکیده [English]

Abstract
Mango is one of the most important tropical fruits in Iran and salinity is an important problem to mango production in ‘Hormozgan’ province and other mango growing areas in Iran. At present experiment the effects of saline irrigation water of different sodium chloride concentration on vegetative growth and ion content of mango was evaluated. Treatments comprised two type of cultivars (‘Sendry’ and ‘Charak’) and four water irrigation salinity regimes (1.5, 3.0, 4.5 or 6.0 ds/m). Results showed that salinity significantly decreased shoot and root dry weight, water content and increased root/ shoot dry weight ratio. Salinity significantly increased the sodium and chloride ions in shoot or roots and decreased the potassium content in roots. Also, salinity decreased the potassium/ sodium ratio in roots and shoots. The results demonstrated that ‘Sendry’ cultivar was slightly more tolerant to salinity than ‘Charak’.

Keywords: Mango(Mangifera indica L.), Salinity, Vegetative growth, Ion