تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت گلهای بریده و افزایش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید امری بسیار ضروری است. یکی از این عوامل تاثیرگذار، قرارگیری گلها در کنار یکدیگر می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات متقابل برخی از گلهای بریده مهم بر ویژگیهای پس از برداشت یکدیگر در یک محلول گلجایی، در سال 87- 1386 در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول تاثیر گلهای ژربرا و مریم و در آزمایش دوم تاثیر نرگس گل درشت، میخک و شب بو بر روی ویژگیهای پس از برداشت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از هر گل به تنهایی و یا دو گل مختلف در یک ظرف نگهداری. نتایج آزمایش اول نشان داد که حضور گلهای مریم در کنار گلهای ژربرا در یک ظرف نگهداری سبب کاهش معنی دار عمر گلجایی گلهای ژربرا گردید. اما تاثیر این عامل بر سایر صفات ژربرا معنی دار نبود. همچنین حضور گلهای ژربرا موجب کاهش معنی دار در وزن تر گلهای مریم گردید. نتایج آزمایش دوم نشان داد که حضور گلهای شب بو و نرگس در کنار هم موجب کاهش معنی دار عمر نگهداری نرگس شد. اما سایر گلها تاثیر معنی داری برعمر نگهداری یکدیگر نداشتند. قطر گل میخک نیز هنگامیکه با گل نرگس در یک ظرف قرار گرفت، تنها در روز اول کاهش معنی داری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. در صفت وزن تر نیز تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. کدر شدن محلولهایی که تنها یک نوع گل در آن قرار داشت کمتر از محلولهایی که دو نوع گل مختلف داشتند، بود. اما این اختلاف تنها درباره محلول نگهداری نرگس + میخک معنی دار شد. بیشترین مقدار اسیدیته نیز در محلول تیمارهای نرگس و میخک به تنهایی مشاهده شد و مقادیر این دو با سایر محلولها اختلاف معنی داری داشتند.

واژه های کلیدی: پس از برداشت، ژربرا، شب بو، گل شاخه بریده، محلول گلجایی، مریم، میخک، نرگس

عنوان مقاله [English]

Interaction of Cut Flowers on Post Harvest Characteristics of each other in Vase Solution

نویسندگان [English]

  • F. Nematollahi
  • A. Tehranifar
  • M. Azizi
  • Gh. Davarynejad
چکیده [English]

Abstract
Reduction of post harvest losses in cut flowers and increasing their vase life, with consideration to high expenses of production is very necessary. One of the effective factors is presence of flowers near each other. This study was performed to investigate the interaction of some important cut flowers on their post harvest characteristics in vase solution (in combination or alone) in 2007- 2008 at post harvest physiology lab of horticulture department of Ferdowsi University of Mashhad. In the first experiment the effects of gerbera and tuberose and in the second one the effects of daffodil, carnation and gillyflower on their post-harvest characteristics were investigated. Results of the first experiment showed that the presence of tuberose and gerbera in a vase solution caused significant reduction of gerbera vase life, but the effect of this factor is not significant on other gerbera characteristics. In addition the effect of gerbera on tuberose was caused significant reduction on tuberose fresh weight. Results of the second experiment showed that presence of gillyflowers near daffodils was caused significant reduction of daffodils vase life but the other flowers have not any effect on their vase lives. In the first day, the diameter of carnations flower was also reduced significantly when they were near daffodils in one vase solution. Treatments had not significant effects on fresh weight train. Vase solution turbidity was higher for those vases for two flowers than one flower. But this difference was significant only about the vase solution of daffodil + carnation. The highest solution pH was observed in the solution of daffodil and carnation alone and they had significant difference with the others.

Keywords: Post-harvest, Cut flower, Gerbera, Tuberose, Daffodil, Carnation, Gillyflower, Vase solution