دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، شهریور 1390 
اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

10.22067/jhorts4.v1390i0.9982

مجتبی خرّمی راد؛ محمود شور؛ یوسف حمیداوغلی؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ مصطفی صالحی فر


ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

10.22067/jhorts4.v1390i0.9992

جواد فتاحی مقدم؛ یوسف حمیداوغلی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم نژاد؛ داوود بخشی