اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 گیلان

چکیده

چکیده
در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino ، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5( 3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 ( 1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 ( 2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra‌ در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.

واژه های کلیدی: آنتوریوم، باززایی، ریشه زایی، کالوس، کشت بافت

عنوان مقاله [English]

Effects of Growth Regulators on in vitro Micropropagation of two Commercial Varieties of Anthurium andraeanum

نویسندگان [English]

  • M. Khorrami Raad
  • Mahmoud Shour 1
  • yusuf hamidoghli 2
  • A. Tehranifar
  • Seyyed Hosein Nemati 1
  • M. Salehifar
چکیده [English]

Abstract
This experiment was conducted for optimizing a suitable medium for callus induction, regeneration and rooting of Anthurium. leaf and petiol explants of Antadra and Casino varieties were used for callus production. MS medium was supplied with growth regulators (NAA, BA, Kin and IBA). A complete randomized design with 3 replication was used in this expriment. Result indicates that varieties and growth regulators were significantly affected on callus production. The highest amount of callus was produced in C5 medium (3 mg/lit BA and 0.5 mg/lit NAA) in dark condition. The highest number of shoots were obtained from callus in Re2 medium (Ms BA 1 mg/l and NAA 0.01 mg/l) in light condition. After 8 weeks of inoculation, about 22.83 plantlets per cm-2 of callus were obtained. The best rooting medium (Ro2) was contained 1 mg/l IBA and 0.2 mg/l Kin which produced 11.5 roots per plantlet. Antadra cultivar was better than Casino for callus and shoot production, but casino cultivar showed better rooting than the.

Keywords: Anthurium andreanum, Callus, Regeneration, Rooting, Tissue culture

CAPTCHA Image