بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیک گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی شوید به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی دو آزمایش جداگانه هر یک‌‌ به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول واکنش جوانه زنی بذرهای شوید به سطوح مختلف تنش خشکی شامل پتانسیل های اسمزی صفر(شاهد)، 5/1- ، 2- ، 5/2- و 3- بار که با استفاده ازPEG6000 تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که در این آزمایش صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شوید که در سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه و تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری (01/0 p≤) بر خصوصیات جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. صفات مورفولوژیکی مانند سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر خشکی کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه داشت (01/0 p≤). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه و همچنین نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه افزایش یافت. در این آزمایش نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند (05/0p ≤ ).

واژه های کلیدی: PEG، صفات مورفولوژیکی، پرولین، قندهای محلول

عنوان مقاله [English]

Effects of drought Stress Induced by Polyethylene Glycol on Germination and Morphophysiological Characteristics of Dill (Anethum graveolens L.)

نویسندگان [English]

  • Z. Khakshoor Moghadam
  • M. Lahouti
  • A. Ganjeali
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of different water potential on Anethum graveolens two experiments were conducted for germination and vegetative stages. This study was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. In the first experiment, response of dill seeds germination to levels of drought stress including to drought potentials zero(control), -1.5, -2, -2.5 and -3 bar that were obtained by polyethylene glycol 6000 were investigated. In the second experiment, similar to first, influence of drought stress on dill morphophysiological parameters were investigated. The results showed that effect of drought stress on germination characteristics including to germination percentage, germination rate, radicle and plumule length , radicle and plumule dry weight , plumule to radicle dry weight ratio was significant (p≤ 0.01). Mean camparison of treatments showed that with increasing drought stress, all parameters decreased. Effect of drought stress on amount of proline and soluble carbohydrates in shoot and root was significant (p≤ 0.01). Mean camparison of treatments showed that with increasing stress, amount of proline and soluble carbohydrates in shoot and root, shoot to root proline and soluble carbohydrates ratio increased. Shoot to root proline and soluble carbohydrates ratio were not influenced by drought stress (p≤0.05).

Keywords: PEG, Morphological parameters, Proline, Soluble carbohydrate