تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه ها در طی انبارداری معمولا تغییر می کند. در این پژوهش، تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه دو رقم پرتقال گوشت قرمز (خونی) «مورو» و «تاراکو» و پرتقال «تامسون» پس از ۶۰ روز انبارداری در دمای ۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹٠ درصد بررسی گردید. صفاتی چون کاهش وزن میوه، TSS، TA، TSS/TA، ویتامین ث، فنل کل، میزان آنتوسیانین و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره با آزمون فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH تعیین گردید. کاهش وزن میوه ارقام خونی بطور معنی داری بیشتر از تامسون بوده و در طی نگهداری به تدریج افزایش یافته است. میزان TSS پرتقال های خونی در طی انبارداری کاهش معنی داری یافت، اما در پرتقال تامسون تقریبا بدون تغییر ماند. بلعکس، کاهش TA در پرتقال «تامسون» بیشتر بوده است. میزان ویتامین ث میوه در ضمن انبارداری اندکی افزایش یافته اما میزان فنل کل تنها در رقم تاراکو افزایش یافته است. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات در طی انبارداری کاهش یافت. رقم مورو با سنتز و تجمع آنتوسیانین در مرحله پس از برداشت بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشته است. در مجموع، نتایج نشان داد که کیفیت پرتقال در طی نگهداری طولانی مدت در انبار کاسته شد، اما ارقام خونی به دلیل سنتز آنتوسیانین و ترکیبات فنلی کمتر تحت تاثیر انبارداری طولانی مدت قرار گرفت.

واژه های کلیدی: پرتقال خونی، آنتوسیانین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، انبارداری

عنوان مقاله [English]

The Changes of Antioxidant Capacity and Pot Harvest Quality of Thompson navel and Blood Orange Fruits during Storage

نویسندگان [English]

  • A. Shojah
  • M. Ghasemnezhad
  • S.N. Mortezavi
چکیده [English]

Abstract
Antioxidant capacity and quality of fruits usually changed during storage. In the current study, the changes of antioxidant capacity and postharvest quality of two blood (pigmented) orange cultivars (‘Tarocco’ and ‘Morro’) and ‘Thompson navel’ orange, after 60 days storage at 7ºC and 90 RH% was investigated. During fruit storage weight loss, TSS, TA, TSS/TA, vitamin C, total phenol, anthocyanins and also juice antioxidant capacity by DPPH scavenging activity test were determined. Fruit weight loss in blood oranges was more than ‘Thompson navel’ orange and increased gradually during cold storage. Fruit TSS declined in blood orange significantly but was constant in ‘Thompson navel’ orange. In contrast, TA decreased the most in ‘Thompson navel’ orange. Vitamin C slightly increased during storage time but total phenolics increased only in ‘Taracco’. The results showed that antioxidant capacity in oranges fruits decreased with storage time and ‘Morro’ fruits with the anthocyanin synthesis and accumulation during postharvest time had shown the highest antioxidant capacity. Finally, the results showed that quality of oranges decrease during long term storage except to blood orange that increase antocyanin and phenolic contents.

Keywords: Blood oranges; Anthocyanins; Total phenolics, Antioxidant capacity