تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع رژیم آبیاری: تامین100 درصد نیاز آبی سیب زمینی ‍(I1)، تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مرحله آغازش غده (I2) و تامین70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در کل دوره رشد گیاه (I3) و ارقام مورد استفاده شامل آگریا، آلمرا و سینورا بودند. نتایج آزمایش نشان داد از نظر صفات فیزیولوژیکی اندازه گیری شده بیشترین میزان محتوی نسبی آب برگ، مقدار فلئورسانس کلروفیل، شاخص سطح برگ و ارتفاع کانوپی متعلق به رژیم آبیاری تامین 100 درصد نیاز رطوبتی سیب زمینی باشد. هر چند با کاهش حجم آبیاری میزان عدد کلروفیل متر در برخی موارد به دلیل افت شاخص سطح برگ بیشتر بود. همچنین در کلیه رژیم های آبیاری عملکرد کل غده رقم آگریا نسبت به سایر ارقام برتری داشت. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه کارآیی مصرف آب با کاهش30 درصد حجم آبیاری مقدار این صفت در رقم آگریا در رژیم آبیاری تامین70 درصد نیاز آبی سیب زمینی تا قبل از مرحله آغازش غده بیش از سایر ارقام بود. در مجموع به نظر می رسد علی رغم کاهش حجم آبیاری رقم آگریا با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد در مقایسه با سایر ارقام رشد و نمو و در نهایت عملکرد قابل قبول تری داشته است.

واژه های کلیدی: سیب زمینی، رژیم آبیاری، رقم، کارآیی مصرف آب

عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Irrigation Regimes on Physiological Traits, Yield and Water Use Efficiency of Potato (Solanum tuberosum L.) in Mashhad Weather Condition

نویسندگان [English]

  • A. Eskandari
  • H.R. Khazaie
  • A. Nezami
  • M. Kafi
  • A. Majdabadi
چکیده [English]

Abstract
In order to Study the effects of irrigation regimes on physiological traits, yield and water use efficiency of potato (Solanum tuberosum L.) in Mashhad weather condition, an experiment was conducted in 2009 at research field of the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, using factorial experiment based on randomized complete blocks design with 3 replications. Experimental factors were 3 irrigation regimes including: I1: provided with 100% of water requirement of potato, I2: provided with 70% of water requirement of potato applied before tuber initiation and I3: provided with 70% of water requirement applied at all growth period of potato as first factors and 3 potato cultivars (Agria, Almera and Sinora) as second factors. The results indicated that about physiological traits when provided with 100% water requirement of potato the highest of relative water content, quantum efficiency of photosystem II, leaf area index and canopy height related to this irrigation regime. Even though with reduce in irrigation volume because of decreasing in LAI, the SPAD index in some cases was higher. Also in all irrigation regimes total tuber yield of Agria cultivar was better than to others. Considering to the calculation of water use efficiency with 30% decreasing in irrigation volume before tuber initiation, Agria had the highest WUE in provided with 70% water requirement. Finally, it seems that with decreasing in irrigation volume at Mashhad weather condition, Agria had the best growth and more acceptable yield compared to other genotypes.

Keywords: Potato, Irrigation regimes, Cultivar, Water Use Efficiency