تاثیر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت خربزه گالیا در آبکشت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تامین بهینه عناصر غذایی از جمله پتاسیم و کلسیم در کشتهای بدون خاک از عوامل مهم تاثیر گذار در کمیّت و کیفیت محصولات میوه ای می‌باشد. به همین منظور تاثیر نسبت های مختلف وزنی پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی خربزه گالیا (Cucumis melo var. reticulatus L Naud. cv. Galia) رشد یافته در آبکشت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار (در هر تکرار 48 گیاه) انجام گرفت. بذور خربزه گالیا در کانالهای حاوی پرلایت و ورمی کولایت (به نسبت حجمی 3:1) کاشته شده و با نسبت های مختلف وزنی K:Ca (4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1)تغذیه گردیدند. میوه ها پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت و خصوصیات کمّی و کیفی آنها اندازه گیری شد. ابتدا وزن تر آنها اندازه گیری شد، و با تیمار حرارتی به مدت 15 ثانیه با آب دمای 59 درجه سانتی گراد شستشو گردیدند و سپس در دمای 6-5 درجه سانتی گراد بمدت 14 روز و در دمای 20 درجه سانتی گراد بمدت 5 روز انبار شده و سپس خصوصیات کیفی گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که محلول های غذایی با نسبت های مختلف K:Ca تاثیر معنی داری بر عملکرد خربزه گالیا داشت بطوریکه حداکثر عملکرد 65/9 کیلوگرم در بوته در نسبت K:Ca برابر 3 و حداقل 25/6 کیلوگرم در بوته در نسبت K:Ca برابر 4 دیده شد. تاثیر تیمارها بر درصد مواد جامد محلول (TSS) میوه ها معنی دار شد و حداکثر TSS در نسبت K:Ca برابر 4 دیده شد. همچنین تیمارها بر مقدار سفتی میوه تاثیر معنی داری داشت بطوریکه با افزایش نسبت K:Ca سفتی میوه کاهش یافت. غلظت کلسیم در میوه و برگ نیز بطور معنی داری (01/0p≤) تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و با افزایش نسبت K:Ca غلظت کلسیم در میوه و برگها کاهش یافت. بدین ترتیب به نظر می رسد که نسبت 3 پتاسیم به کلسیم باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه گردید بنابراین، تنظیم نسبت K:Ca برابر 3 از لحاظ وزنی در محلول غذایی برای حصول حداکثر عملکرد و کیفیت ضروری بنظر می رسد.

واژه های کلیدی: پتاسیم، خربزه گالیا، عملکرد، کلسیم، کیفیت

عنوان مقاله [English]

Effect of Different K:Ca Ratios on Yield and Quality of Galia (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) Grown in Hydroponics

نویسندگان [English]

  • S. Kokabi
  • S.J. Tabatabaei
چکیده [English]

Abstract
Supplement of optimum concentration nutrients such as K and Ca in soil less culture seems to have a remarkable effect on the yield and quality of fruity crops. An experiment was conducted to find out the effect of different K:Ca ratios on the growth, yield and quality in Galia (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud. cv. Galia) grown in hydroponics. The experiment was arranged in the completely randomized design with three replicates. The seeds of melon were sown in the media containing perlite and vermiculate (3:1 V:V)with different K:Ca ratios (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4). The fruits were harvested in the physiological ripened stage and their quality and quantity attributes were measured. The fresh weight of fruits were determined and brushed in a hot water rinse at 59 oC for 15 s and then they were stored at 5-6 oC for 14 days and an additional 5 days at 20 oC then quality characteristic were measured. The results showed that the yield of melon was significantly affected by various K:Ca ratios, so that the highest and lowest yield was observed in K:Ca ratio 3 and 4, respectively. The firmness was significantly affected by various K:Ca ratios, so that with increasing K:Ca ratios the firmness of fruit was decreased. Calcium concentration in fruits and leaves were significantly reduced with increasing K:Ca ratios. It can be concluded that K:Ca 3 improved the yield and quality of galia, therefore adjustment of K:Ca=3 in the nutrient solution seems to be crucial to obtain the highest yield and quality

Keywords: Potassium, Galia melon, Yield, Calcium, Quality