ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مطالعه، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و کیفیت فیزیکوشیمیایی پوست شش رقم تجاری مرکبات شمال ایران تعیین شد. صفات مورد مطالعه شامل اندازه میوه، ضخامت پوست، درصد تفاله، شاخص‌های رنگ پوست، فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین کل، کارتنوئید و کلروفیل کل، میزان اسید آسکوربیک، فعالیت آنتی‌اکسیدانی از طریق میزان خنثی‌سازی رادیکال‌های DPPH● و +●ABTS بود. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین اندازه میوه، ضخامت پوست و درصد تفاله وجود دارد. رقم «تامسون» بزرگترین رقم در بین سایر ارقام بود. همه ارقام حد نصاب کیفیت رنگ پوست را در زمان برداشت (آذر) داشتند. میزان فنل کل در پوست ارقام «سیاورز» (49/0میلی‌گرم در گرم) و «پیج» (43/0 میلی‌گرم در گرم) مشاهده شد. رقم «مورو» بیشترین میزان فلاونوئید و آنتوسیانین کل را به ترتیب به مقدار 68/7 میلی‌گرم در گرم و 29/13 میلی‌گرم در ‌لیتر داشت. تجمع کاروتنوئید و کلروفیل کل به ترتیب با مقادیر 84/0 و 5/3 میلی‌گرم در گرم در رقم «تاراکو» نسبت به ارقام دیگر غالب بود. در واقع غلظت کاروتنوئید در دامنه‌ی 84/0 -12/0 و کلروفیل در دامنه 5/3-87/0 میلی‌گرم در گرم متغیر بود. مقدار اسید آسکوربیک در دامنه‌ی 17/18 (سیاورز) تا 56/23 میلی‌گرم در 100 گرم (تامسون) قرار داشت. نتایج آزمون فعالیت آنتی‌اکسیدانی نشان داد که پوست رقم «سانگینلو» کمترین مقدار IC50 (2/0 میلی‌گرم) را داشت. از نظر کارآیی آنتی‌رادیکالی فقط رقم «سانگینلو» با سایر ارقام تفاوت معنی‌داری نشان داد. طبق آزمون ABTS حداقل درصد ظرفیت آنتی‌اکسیدانی 58/68 درصد در پوست نارنگی «پیج» بود. در نهایت اینکه پوست ارقام مرکبات فعالیت آنتی‌اکسیدانی نسبتا بالایی داشته و می‌توانند به عنوان منابع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی مطرح باشند.

واژه های کلیدی: مرکبات، پوست، رنگ، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، کارتنوئید، فلاونوئید، اسید آسکوربیک

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physicochemical Properties and Antioxidant Activity of the Peel of Different Commercial Citrus Species

نویسندگان [English]

  • J. Fattahi
  • Y. Hamidoghli
  • R. Fotouhi
  • M. Ghasemnejad
  • D. Bakhshi
چکیده [English]

Abstract
In this study, the physicochemical quality and antioxidant activities of fruits peel from 6 citrus varieties which commonly consumed in the North of Iran were determined. Some parameters were measurement such fruit size, peel thickness, residue percentage, peel color indices, total phenolics, total flavonoid, total anthocyanins, total carotenoids, total chlorophyll, ascorbic acid content and antioxidant capacity by DPPH● assay and ABTS +● scavenging activity. Results showed that there were a positive relationship between fruit size, peel thickness and residue percentage. Thamson variety was largest among all varieties. Generally, all varieties had standard peel color at harvesting time. The total content of phenolic was superior in peel of ‘Siavaraz’ (0.49 mg/ml) and ‘Page’ (0.43 mg/g) varieties. The peel of ‘Moro’ with 7.68 mg/g and 13.29 mg/l had highest total flavonoid and anthocyanin respectively. The highest of total carotenoid and chlorophyll accumulation with 0.84 and 3.5 mg/ml were observed in ‘Tarocco’. Perfectly, peel carotenoid concentration ranged from 0.12 to 0.84 and also from 0.87 to 3.5 mg/g to total chlorophyll. The quantity of ascorbic acid content ranged from 18.17 (Siavaraz) to 23.56 mg/100g FW (Thamson). Also, results showed ‘Sanguinello’ peel had the lowest IC50 values (0.2 mg) of DPPH radical scavenging activities. Base of AE results, significant differences only observed between ‘Sanguinello’ and other varieties. According to the ABTS assay, the antioxidant activity was at least 68.58% in ‘page’ variety. Finally, this peel of citrus varieties possessed relatively high antioxidant activity and might be rich sources of natural antioxidants.

Keywords: Citrus, Peel, Color, Antioxidant activity, Carotenoid, Flavonoid, Ascorbic acid