بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار و 18تیمار در یک مزرعه آزمایشی در شهرستان بهشهر در سال زراعی 1388 به مرحله اجرا گذاشته شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: نیتروژن (N)، منگنز (Mn) و روی (Zn). نیتروژن از منبع کودی اوره در سه سطح (صفر،544 و 1087گرم اوره) و منگنز از منبع کودی سولفات منگنز در سه سطح (صفر،100و200گرم سولفات منگنز) و روی از منبع کودی سولفات روی در دو سطح (صفر و 150گرم سولفات روی) برای هر درخت در نظر گرفته شد. تمامی کودهای سولفات منگنز و سولفات روی همراه با کود اوره در اسفند ماه قبل از بازشدن جوانه های گل به صورت خاکی مصرف گردید. اوره باقیمانده در دو نوبت دیگر در مرحله ریزش گلبرگها و یک ماه بعد از مرحله دوم مصرف شد. صفات مورد اندازه گیری در این تحقیق عبارت بودند از: عملکرد میوه، تعداد میوه، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب میوه. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با مصرف اوره تفاوت معنی داری در عملکرد، تعداد میوه در هر درخت، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب مشاهده شد. ولی با مصرف سولفات منگنز به جز در نسبت وزن گوشت به آب میوه تاثیر معنی داری بر بقیه صفات مشاهده نشد. اثر اصلی سطوح مختلف روی بر عملکرد، تعداد میوه و درصد اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. بیشترین میزان عملکرد میوه به میزان 93/53 کیلوگرم در هر درخت با مصرف 1087گرم اوره برای هر درخت حاصل گردید. با کاربرد 150گرم سولفات روی، حداکثر تعداد میوه به میزان 445 عدد و با مصرف 200گرم سولفات منگنز بیشترین نسبت وزن گوشت به آب میوه به میزان 3/1بدست آمد. با مصرف اوره و سولفات روی وزن تک میوه نسبت به شاهد کاهش یافت ولی بر تعداد میوه در هر درخت افزوده شد. اثر متقابل فاکتور نیتروژن و منگنز و نیتروژن و روی بر تمام صفات به جز میزان اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. حداکثر نسبت وزن گوشت به آب میوه با مصرف توام 200 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی بدست آمد. ولی اثر متقابل منگنز و روی فقط بر نسبت وزن گوشت به آب میوه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بالاترین میزان عملکرد و تعداد میوه به ترتیب به میزان 43/63 کیلوگرم در هر درخت و 500 عدد با مصرف توأم 1087 گرم اوره و 100 گرم سولفات منگنز بدست آمد. بهترین تیمار برای بدست آوردن بالاترین عملکرد و تعداد میوه 1087 گرم اوره، 100 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی برای هر درخت بود.

واژه های کلیدی: انار، اوره، سولفات منگنز، سولفات روی، عملکرد، کیفیت میوه

عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Rates of N, Mn and Zn on Yield and Quality of Pomegranate Fruit in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • F. Sobhi Rostami
  • A. Gholchin
چکیده [English]

Abstract
To study the effects of different levels of N, Mn and Zn on yield and quality of pomegranate fruit a factorial experiment based on complete randomized block design with 18 treatments and three replications was conducted in Behshahr city, Mazandaran province, in 2009.Investigated treatments were include: Nitrogen, Manganese, Zinc. Fertilizer source for nitrogen was urea and three rates (0, 544 and 1088 g/tree) of this fertilizer were used in this experiment. Mn and Zn microelements used as MnSO4 and ZnSO4 and the levels of these fertilizers were 0, 100 and 200 g/tree and 0 and 150 g/tree respectively. Fertilizers containing Mn and Zn micronutrients were applied to soil before bud break in winter but urea used in three split applications. The parameters measured in this experiment were fruit yield, acidity of fruit juice and ratio of flesh to fruit juice.
The results of analysis of variance (ANOVA) of data showed that the effects of nitrogen were significant on fruit yield, acidity of fruit juice and ratio of flesh to fruit juice. But the measured traits (except the ratio of flesh to fruit juice) were not affected by the soil application of MnSO4. The effects of Zn were also significant on fruit yield, and acidity of fruit juice. The highest fruit yield (53.93 kg/tree) was obtained from the application of 1088g urea/tree. The highest ratio of flesh to fruit juice (1.3) was measured when 200g MnSO4 was used for each tree.

Keywords: Punica granatum, Urea, Manganese sulfate, Zinc sulfate, Yield and fruit quality