اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در آزمایش حاضر، اثرات مقادیر مختلف پرمنگنات پتاسیم طی یک دوره بیست و یک روزه انبارمانی بر کیفیت میوه انبه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای پرمنگنات پتاسیم ( 0، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم میوه) و مدت زمان انبارداری ( 7، 14 و 21 روز ) طرح ریزی گردید. مقایسه میانگین‌ها در سطح 5 درصد آزمون دانکن انجام شد. شاخص های کیفی میوه شامل pH، اسیدیته کل، مواد جامد محلول کل ( T.S.S )، اسید اسکوربیک، چگالی، مواد فنلی در گوشت و پوست میوه، درصد پوسیدگی در طول دوره انبارداری اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان دادند پس از به کار بردن پرمنگنات پتاسیم (10 گرم به ازای هر کیلوگرم میوه)، میوه‌های تیمار شده پس از هفت روز بطور معنی داری دارای بیشترین اسیدیته بودند. میوه‌های تیمار شده با 10 گرم پرمنگنات پتاسیم پس از هفت روز دارای فنل بیشتری در گوشت میوه بودند ولی در روز بیست و یکم، میزان فنل بطور معنی داری کمتر از شاهد بود. در روزهای هفتم و چهاردهم، ترکیبات فنلی در پوست میوه‌های تیمار شده با 10 گرم پرمنگنات پتاسیم بیشتر بود. تا روز چهاردهم پوسیدگی میوه در تمام تیمارها تفاوت معنی داری با شاهد نداشت ولی کاربرد پرمنگنات پتاسیم به میزان 10 گرم به ازای کیلوگرم میوه موجب افزایش پوسیدگی در روز بیست و یکم گردید. کاربرد پرمنگنات پتاسیم تأثیر معنی داری بر اسید اسکوربیک و یا چگالی آب میوه نداشت.

واژه های کلیدی: انبه (Mangifera indica L. )، انبارداری، پرمنگنات پتاسیم، میوه

عنوان مقاله [English]

Effects of Potassium Permangenate and Storage Time on Quality of Mango Fruits (Mangifera indica L.)

نویسندگان [English]

  • M. Heidari
  • A.M. Dastjerdi
  • N.A. Moradi
چکیده [English]

Abstract
The effect of different levels of potassium permangenate (KMnO4) on quality of mango fruits were studied over a period of 21 days. A factorial trial in the form of complete randomized design as three levels of KMnO4 (0, 5 or 10 g. kg-1 fruit) and three time period (7, 14 or 21 days) was used. Means were compared using Duncan’s test (P< 0.05). Compositional parameters (pH, acidity, total soluble solids, density, ascorbic acid and phenolics in pulp and skin) were measured during storage time. Results showed that after application of -the highest level of -KMnO4 (10 g.kg-1 fruit), treated fruits had significantly higher acidity after 7 days. Fruits that treated with 10 g of KMnO4 had significantly higher phenolics in pulp after 7 days, but phenolics deceased significantly over control after 21 days. Phenolic compounds in fruit skin significantly (P