بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثرات تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه دو رقم فلفل شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تراکم بوته در3 سطح (5/2بوته در متر مربع، 3 بوته در متر مربع، 5/3 بوته در متر مربع) و هرس بوته در2 سطح (1- بدون هرس 2- حذف شاخه های فرعی و باقی گذاشتن 3 شاخه اصلی) و رقم شامل ارقام تامسون و ماراتوس در3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر هرس روی میانگین وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. سطوح مختلف تراکم نیز بر وزن میوه اثر معنی داری داشت. با افزایش تراکم وزن میوه در هر بوته در واحد سطح کاهش یافت، بطوریکه تراکم 5/2 بوته در متر مربع بالاترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در این آزمایش، تیمار هرس باعث افزایش وزن میوه و همچنین افزایش طول، قطر، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه گردید و کیفیت میوه را نسبت به تیمار بدون هرس افزایش داد. pH و مواد جامد محلول کلTSS) ) تحت تاثیر تیمار هرس و تراکم قرار نگرفت. اثر نوبت برداشت بر روی ویتامین ث، pH و مواد جامد محلول کل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و برداشت سوم (40 روز پس از برداشت اول) بالاترین میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کل را به خود اختصاص داد.

واژه های کلیدی: Capsicum annum، هرس، تراکم، کیفیت میوه، ویتامین ث

عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density and Shoot Pruning on Fruit Quality Characteristics of two Cultivars of Sweet Pepper

نویسندگان [English]

  • S. Seifi
  • S.H. Nemati
  • Mahmoud Shour
  • B. Abedi
چکیده [English]

Abstract
To study the effect of plant density (2.5, 3 ,3.5 plant. m-2 ) and shoot pruning (no pruning, plant with 3 main stems) on fruit quality characteristics of two sweet pepper cultivars “Tomson” and “Maratos”, a factorial experiment was done in randomized complete block design with 3 replication in greenhouse. The results showed that pruning had significant effect on fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit pericarp thickness and vitamin C. Plant density also had a significant effect on fruit weight. The fruit weight decreased as the plant density increased and was highest in 2.5 plants per m-2 density. In this expriment pruning increased fruit weight, fruit length, fruit diameter, fruit pericarp thickness, and vitamin C and fruit quality was higher in pruning treatment than in no pruning tretment. pH and total soluble solids were not affected by shoot pruning and plant density. Harvest date had a significant effect on vitamin C, total soluble solid, pH. Vitamin C and total soluble solid were the highest in the third harvest.

Keywords: Capsicum annum, Pruning, Density, Fruit quality, Vitamin C

CAPTCHA Image