بررسی اثر کودهای زیستی بیوسولفور و نیتروکسین و پلیمر سوپرجاذب بر رشد، عملکرد و کمیّت اسانس گیاه دارویی ریحان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ریحان (Ocimum basilicum L.) از گیاهان دارویی و معطّر ارزشمندی است که پیکر رویشی آن حاوی اسانس است. اسانس این گیاه کاربرد وسیعی در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر کودهای بیوسولفور، نیتروکسین و پلیمر سوپرجاذب و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد و کمیّت اسانس ریحان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت یک آزمایش گلدانی انجام گرفت. پیکر رویشی گیاهان در زمان تمام گُل برداشت و شاخص های مربوط به عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از خشک شدن نمونه ها در سایه، اسانس آن ها توسط کلونجر و با روش تقطیر با آب استخراج گردید و بازده اسانس به روش حجمی-وزنی و وزنی-وزنی اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که بین تیمارها به لحاظ وزن خشک اندام هوایی در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار (بیوسولفور+نیتروکسین+سوپرجاذب) بود. در میزان اسانس استحصالی به لحاظ حجمی اختلاف معنی داری مشاهده نشد، امّا از نظر وزنی بین تمام تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت و تیمار (بیوسولفور+نیتروکسین) دارای بالاترین میزان بود که احتمالاً به دلیل اختلاف در اجزای تشکیل دهنده و وزن مخصوص اسانس ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biological Fertilizers of Biosulfur, Nitroxin and Super Absorbent Polymer on Growth, Yield and Essential Oil Content of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • R. Shahhoseini
  • R. Omidbaigi
  • D. Kiani
چکیده [English]

Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) is one of the most popular medicinal plants that containing essential oil. Essential oil of this plant has been utilized extensively in the food, pharmaceutical and cosmetics industries. In this study, a pot experiment was conducted to evaluate the effect of biological fertilizers of biosulfur, nitroxin and super absorbent polymer and their interactions on the growth and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) in the randomized complete block design (RCBD). Aerial parts of plants were harvested at full bloom and evaluated their yield index. All material were air-dried in the shade and subjected to hydrodistillation by Clevenger type apparatus. The results of this study showed that there was a significant difference among the treatments in terms of dry herbage weight at 1% level. The highest yield was obtained in (biosulfur+nitroxin+super absorbent). There was no significant difference in essential oil content according to v/w, but there was the significant difference between treatments in terms of w/w. The highest oil content (w/w) was observed in biosulfur+nitroxin treatment. These differences are probably due to variation in the constituents and specific gravity of the oils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Sweet basil
  • Biological fertilizers
  • Super absorbent
  • yield
  • Essential oil