دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1391 
بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

10.22067/jhorts4.v0i0.15212

محبوبه رجبی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین حکم آبادی