اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سبزی جدید پپینو (Solanum muricatum) گیاهی علفی یا بوته ای از تیره Solanaceae بوده که به صورت یکساله کشت می شود. بمنظور بررسی تأثیر مالچ برنج و چیپس چوب بر وزن خشک علف های هرز در پپینو و همچنین رطوبت و درجه حرارت خاک، آزمایشـی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار، در سال 89-1388 در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل مالچ کلش برنج، چیپس چوب و شاهد بودند. قلمه گیری از پپینو در اواسط اردیبهشت ماه از شاخه های علفی انجام و قلمه ها در اواسط تیرماه به گلخانه منتقل شدند. بمنظور اندازه گیری جمعیت علف های هرز، درجه حرارت و رطوبت خاک در شرایط اعمال مالچ، نمونه برداری در چهار مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مالچ بر وزن خشک علف های هرز، دمای خاک و درصد رطوبت خاک در مراحل مختلف نمونه برداری در پپینو معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین و کمترین وزن خشک علف های هرز در مراحل مختلف نمونه برداری به ترتیب در شاهد و چیپس چوب مشاهده شد. کمترین وزن خشک علف های هرز در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم نمونه برداری به ترتیب با 7/321، 9/175، 9/109 و 7/56 گرم بر متر مربع بود. همچنین حضور مالچ در مقایسه با شاهد باعث کاهش درجه حرارت خاک و افزایش رطوبت خاک گردید. مالچ چیپس چوب در کاهش درجه حرارت و افزایش درصد رطوبت خاک در مقایسه با کلش برنج تاثیر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mulch on Weed Dry Weight and Soil Humidity and Temperature in Pepino (Solanum muricatum)

نویسندگان [English]

  • E. Mirabi
  • S.H. Nemati
  • Gh. Davarynejad
  • H. Aroiee
چکیده [English]

Pepino (Solanum muricatum), a new vegetable crops, is from Solanaceae family and cultivated as annual crops. In order to investigate the effects of mulch on weed dry weight in pepino and soil humidity and temperature, an experiment was conducted based on randomized completely design with three replication at the Ferdowsi University of Mashhad green house, during 2009. Treatments included rice straw mulch, wood chips mulch and control. sampling was recorded at four stages. The result indicated that the effect of mulch was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pepino
  • Wood chips mulch
  • Rice straw mulch
  • Weeds