بررسی تاثیر رقم ، تراکم بوته و محلول پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی گل ، پیاز و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی، تراکم بوته و رقم بر صفات کمی و کیفی گل، پیاز و عمر شاخه بریده لیلوم آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 3 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان به اجرا در آمد. فاکتور محلول پاشی که شامل غلظت‌های مختلف کود کامل فستر + نیترات آمونیوم در چهار سطح (شاهد، 2000 ،4000 ، 6000پی پی ام) بود در کرتهای اصلی و تراکم کاشت و رقم هر کدام در دو سطح بصورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی اعمال گردید. ارقام به کار برده در این آزمایش ارکولانو و کونکا بودند که با دو سطح تراکم (150×20 و30 × 25سانتی متر) کاشته شدند. در پایان دوره رشد گیاه، صفاتی همچون وزن پیاز، ارتفاع گیاه، میزان کلروفیل برگ، تعداد غنچه در بوته، عمر گل شاخه بریده، جذب آب شاخه بریده و همچنین غلظت عناصر پر مصرف و کم مصرف در برگ گیاه اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر محلول پاشی بر ارتفاع گیاه عمر شاخه بریده و میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی برگ معنی دار است. محلول پاشی با غلظت 4000 پی پی ام بیشترین عمر شاخه بریده را ایحاد کرد. اثر رقم بر کلیه صفات اندازه گیری شده بغیر از عمر شاخه بریده ، و میزان فسفر و روی برگ، معنی دار بود و رقم ارکولانو به لحاظ صفات مورد بررسی نسبت به رقم کونکا برتری داشت. اثر تراکم کاشت تنها بر میزان پتاسیم و آهن برگ معنی دار بود و بهترین عملکرد پیاز و گل از تراکم 25×30 سانتی متر بدست آمد. با توجه به نتایج این پژوهش و بمنظور افزایش عملکرد و کیفیت گل شاخه بریده لیلیوم رقم ارکولانو با تراکم کاشت 25×30 سانتی متر و محلول پاشی گیاه با کود کامل فستر + نیترات آمونیوم با غلظت 4000 پی پی ام توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cultivar, Foliar Fertilization and Plant Density on Quantitative and Qualitative Traits and Vase Life of Cut of Lilium

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi Chrori
  • Ahmad Golchin
  • S.N. Mortazavi
University of Zanjan
چکیده [English]

In order the study the effects of cultivar, foliar fertilization and plant density on quantitative and qualitative traits and vase life of cut lilium a split plot factorial experiment with three replications was carried out. Foliar fertilization as the first factor included different concentrations of a complete fertilizer (Foster fertilization + Ammonium nitrate) and had four levels (0, 2000, 4000 and 6000pm) and was located in main plots. Cultivar and plant density each had two levels and factorial combinations of them were located in sub–plots. Cultivars used in this study were Arcolano and Coca and were planted with densities of (20×15 and 30×25 cm). At the end of growth period, traits such as bulb weight, plant height, chlorophyll content of leaf, vase life of cut flower, number of flower per plant and Macro-and micro nutrients contents of leaf were measured. The result of analysis of variance showed that the effects of foliar fertilization were significant on plant height, vase life of cut flower and N, P and K contents of leaf. Foliar fertilization lilium with concentration of 4000 ppm created the height vase life of cut flower. The effects of cultivar were significant an all measured traits except on vase life of cut flower and P and Zn contents of leaf. The Arcolano cultivar was superior to Conca cultivar in respects to the measured traits. The effects of plant density were significant only on K and Fe contents of leaf. But plant density of 30× 25 had higher bulb and flower yield and quality. The results of this study indicate that for increasing yield and quality of cut lilium planting of Arcolano cultivar, with density of 30×25 cm and foliar fertilization of lilium plant with a complete fertilizer (Foster fertilizer + Ammonium nitrate) with concentration of 4000 ppm is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivars
  • Plant density
  • Foliar fertilization
  • Lilium
CAPTCHA Image