بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

انار یکی از مهمترین گیاهان بومی و تجاری-باغبانی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ایران محسوب می‌شود. از طرف دیگربه علت تاریخچه طولانی کشت انار در ایران، ژنوتیپ‌ها از مناطق مختلف با تشابه‌های آشکار ولی با نام‌های متفاوت کشت شده‌اند. بنابراین برای مدیریت کارآمد و برنامه‌های اصلاحی آینده، تشخیص دقیق ژنوتیپ‌ها مورد نیاز است. در این پروژه DNA ژنومی 31 ژنوتیپ مختلف انار متعلق به هفت استان ایران، توسط نشانگر مولکولی AFLP، با استفاده از هفت ترکیب آغازگری (EcoRI/MseI) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای حاکی از وجود شباهت بسیار بالا بین ژنوتیپ‌ها مورد مطالعه بود. همچنین، گروه‌بندی به دست آمده در بسیاری از مواقع با صفات مورفولوژیک موجود مطابقت نداشت. نتایج به دست آمده نشان داد که ژنوتیپ‌ها عموماً مستقل از خاستگاه جغرافیایی و نامگذاریشان گروه‌بندی شده‌اند. شاخص تنوع h، تجزیه و تحلیل هماهنگ اصلی (PCoA)، شاخص Gst و تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA)، همگی حاکی از شباهت قابل توجه بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی و میزان نسبتاً پایین تنوع در داخل ژنوتیپ‌های هر منطقه بود. تنوع گسترده انار در ایران و سطح پایین چندشکلی بین این ژنوتیپ‌ها، می‌تواند مربوط به ازدیاد رویشی و نوع گرده‌افشانی این گیاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Genetic Variation of Punica granatum L. Genotypes from Seven Regions of Iran Using AFLP Markers

نویسندگان [English]

  • Z. Nemati
  • A. Tehranifar
  • Mohammad farsi 1
  • A. Mirshamsi Kakhki
  • Seyyed Hosein Nemati 2
1
2 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Pomegranate (Punica granatum L. that one Punicaceae) is one of the important economical and commercial horticultural plants cultivated in arid and semiarid parts of Iran. Also, due to the long history of pomegranate cultivation in Iran, genotypes from different regions with obvious similarities in appearance but with different names can be observed. Thus, the precise discrimination between .genotypes is essential for effective management for future pomegranate breeding programs. In this study, AFLP markers based on seven primer combinations (EcoRI/Tru1I) were used to evaluate genetic variation and Phylogenic relationship among 31 different .genotypes of native pomegranate belonging to seven of Iran provinces. According to the cluster analysis, a relatively low genetic diversity was observed across the .genotypes studied. Also, the results showed that the clustering of the cultivars didn’t concerne to morphological traits. The derived dendrogram proved that .genotypes are clustered independently from their geographical origin and their denomination. Heterozygosity index, Principal co-ordinates analysis (PCoA), Gst Index and analysis of molecular variance (AMOVA) revealed noticeable similarity among studied populations and observed variation within populations was very low and near zero. The high level of morphological traits diversity in Iranian pomegranate and low level of polymorphism in genome organization of these .genotypes determined by AFLP markers may be related to the somatic propagation and also type of pomegranate pollination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • AFLP
  • Genetic variation
  • Genotype
CAPTCHA Image