تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه تاثیر میدان مغناطیسی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل دو سطح هیدروپرایمینگ (خیساندن بذرها در آب مقطر به مدت 5 ساعت و استفاده از بذر خشک) و 8 سطح اعمال تیمار میدان مغناطیسی به صورت میدان مغناطیسی ثابت 15 میلی تسلا به مدت 5، 15 و 25 دقیقه، میدان مغناطیسی ثابت به قدرت 25 میلی تسلا به مدت 5، 15 و 25 دقیقه، تیمار میدان مغناطیسی دایم با شدت 3 میلی تسلا و تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) بودند. خیساندن بذر قبل از کاشت باعث کاهش معنی دار متوسط زمان جوانه زنی (MGT) گردید. طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر به ترتیب به میزان 7، 12 و 13 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. همچنین طول ریشه چه از 68/6 به 59/7 سانتی متر نسبت به بذر خشک افزایش یافت. میدان مغناطیسی 3 میلی تسلا به صورت دایم و 15 میلی تسلا به مدت 25 دقیقه کمترین زمان جوانه زنی را نشان دادند. کاربرد میدان مغناطیسی با شدت 3 میلی تسلا به صورت دایم و شدت 25 میلی تسلا به مدت 5 دقیقه به ترتیب باعث افزایش طول ریشه چه به میزان 29 و 25 درصد نسبت به شاهد شدند. این تیمارها بیشترین طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of Seed Germination and Seedling Growth of Tomato by Magnetic Field and Hydropriming Treatments

نویسندگان [English]

  • H. Feizi
  • P. Rezvani Moghaddam
  • H. Sahabi
  • Sh. Amirmoradi
چکیده [English]

Study of magnetic field and seed hydropriming effects on tomato seed germination was done in laboratory of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The experiment was as factorial experiment based on randomized completely design, which was including two level of hydropriming (use of dry seed and soaked seed in distilled water for five hours) and eight level of magnetic field (pretreatment of seeds in 15 and 25 mili Tesla magnetic field for 5, 15 and 25 minutes, permanent magnetic field with intensity 3 mT and control). Seed hydropriming significantly reduced mean germination time (MGT). Also it increased radicle length from 6.68 to 7.59 cm (14 percent) in comparison to dry seed. Seed hydropriming led to increasing shoot length, seedling length and vigour index by 7, 12 and 13 percentages in comparison to dry seed, respectively. Exposure of seeds in 3 mT permanent magnetic field and 25 mT for 5 minutes increased root length by 29 and 25 percentages in comparison to control. These treatments indicated the highest shoot length, seedling length and vigour index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydropriming
  • Mean germination time
  • Seedling length
  • Vigour index