بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از مالچ بعنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در شهرستان تربت جام بر روی دو رقم خربزه انجام گردید، عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری 6، 8 و 10 روز) بعنوان کرت اصلی و دو عامل مالچ (مخلوط مالچ کاه و شلتوک برنج، مالچ پلاستیک و بدون مالچ) و رقم (دو رقم خاتونی و قصری) بصورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صفات عملکرد، زودرسی میوه، درصد قند، وزن میوه و تعداد میوه روی بوته برای تیمارهای مالچ و دور آبیاری تفاوت معنی داری وجود دارد. ترکیب دور آبیاری و مالچ برای صفات تعداد میوه در هر کرت، تعداد میوه قابل عرضه به بازار، عملکرد و زودرسی میوه اثرات متقابل معنی داری را نشان دادند. زودرس ترین میوه ها در دور آبیاری 8 و 10 روز با مالچ پلاستیک مشاهده گردید. مالچ پلاستیک باعث افزایش درصد قند در هر دو رقم خربزه شد. مالچ پلاستیک در دور آبیاری 6 روز باعث کاهش عملکرد و کیفیت میوه گردید، اما در دور آبیاری بیش از 8 روز باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه شد، که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد و کیفیت میوه برای مناطق خشک و کم آب توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Mulch and Interval Irrigation on Yield and Fruit Quality of tow Cultivar Khorasan Razavi Province Melon

نویسندگان [English]

  • H. Nastari Nasrabadi
  • S.H. Nemati
  • A. Sobhani
  • H. Aroiee
چکیده [English]

Using mulch to decrease and optimize water use is known as a practical method. For this purpose, a split-factorial experiment based on complete block design with three replications on two melon cultivars was conducted in spring season of 2010 in Torbat-e-Jam. Interval irrigation treatments in three levels (6, 8 and 10 days) were considered as main plot and mulch (straw plus paddy rice, plastic and no mulch) and cultivar (Khatooni and Ghasri) were considered as sub plots in a factorial design. Results showed that there was a significant difference between plactic mulch and the control and also between interval irrigation treatments for fruit yield, ripening period, suger percentage, fruit weight and number of fruits on plants .Interaction effect observed between interval irrigation and mulch for number of fruits on plants, marketable fruit, yield and ripening period traits. The shortest period of ripening was observed for the 8 and 10 dey interval irrigation together with plastic mulch. Plactic mulch caused the suger percentage of both cultivars to increase as well. Plactic mulch for 6 day interval irrigation caused yield and fruit quality to decrease, but it caused yield and fruit quality to increase for more than 8 day interval irrigation. Regarding the advantages of plactic mulch which is the decrease of water use and the improvement of yield and fruit quality, using plactic mulch is recommended for dry land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melon
  • Irrigation Interval
  • Mulch
  • yield