اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده ژربرا ( (Gerbera jamesoniiرقم سازو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

گل بریده ژربرا ارزش اقتصادی زیادی در صنعت بین‎المللی گل‎های بریده دارد. ژربرا به دلیل حساسیت به اتیلن و میکروارگانیزم‎های درون محلول نگهدارنده که موجب انسداد آوندی می‎شوند، عمر پس از برداشت کمی دارد. در این پژوهش، اثرات تیمار کوتاه مدت با محلول‎های حاوی اسید سالیسیلیک (100 و 200 میلی‎گرم در لیتر) و متیل جاسمونات (25 و 50 میلی‎گرم در لیتر) به مدت 24 ساعت روی کیفیت و عمرگل‎جایی گل بریده ژربرا بررسی شد. آب مقطر + ساکارز4 درصد، به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. پس از تیمار کردن، گل‎ها بیرون آورده شدند و در محلول آب مقطر + ساکارز 4 درصد در دمای C˚2±25 نگهداری شدند. در مقایسه با شاهد (49/7 روز)، بیشترین عمر گل‎جایی در گل‎های تیمار شده با اسید سالیسیلیک 200 میلی‎گرم در لیتر (91/9 روز) و پس از آن متیل جاسمونات 25 میلی گرم در لیتر (66/9 روز) به دست آمد. در بین تیمارها؛ اسید سالیسیلیک 200 میلی‎گرم در لیتر، با کاهش پژمردگی گلبرگ،pH محلول نگهدارنده و رشد میکروارگانیزم‎ها و افزایش جذب محلول نگهدارنده، مواد جامد محلول گلبرگ، قطر ساقه و عمر گل‎جایی به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic acid and Methyl jasmonate on Quality and Vase- life of Gerbera (Gerbera jamesoniicv. Sazu) Cut Flower

نویسندگان [English]

  • M. Hashemi
  • hossein mirdehghan
  • H. Farahmand
  • H. Dashti
vali-e-asr
چکیده [English]

Gerbera (Gerbereajamesonii) cut flower has magnificent economical value in international cut flower industry. Due to sensitivityto ethylene and to gray mold, it has a short postharvest life. In this research, the effects of pulsing treatments with Salicylic Acid (100 and 200 mg/L) and Methyl jasmonate (25 and 50 mg/L) for 24h on quality and vase-life of gerbera cut flower were assessed. Distilled water + Sucrose (4%) was applied as control treatment. Afther treatment application, the flowers were taken out and kept in distilled water + sucrose (4%) solution at 25±2.C˚The highest vase-life was obtained in salicylic acid 200 mg/L (9.91 day) followed by methyl jasmonate 25 mg/L (9.66 day), compared to control (7.49 day). Among the treatments, salicylic acid (200 mg/L) decreased flower petal wilting, preservative pH, and microorganism growth and subsequently increased the absorption of preservative solution, soluble solids, cut flower stem diameter and vase-life,therefore it can be choose as best treatment in this experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vascular blockage
  • Petal wilting
  • Plant growth regulators
  • Preservative solution
  • Microorganizme
CAPTCHA Image