اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی منحصر به فرد آن، کاربردهای متعددی در صنایع دارویی، شیمیایی، بهداشتی، بیودیزل و اخیراً در صنایع غذایی دارد. عوامل متعددی ممکن است در طی رشد و نمو گیاه و همچنین طی دوره نگهداری و فرآوری بر ویژگی های روغن کرچک تأثیر بگذارند. این تحقیق به منظور بررسی محتوای روغن و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک تحت تاثیر تاریخ های مختلف کشت در شرایط آب و هوایی تهران انجام گرفت. طبق نتایج، بیشترین عملکرد دانه (67/1590 کیلوگرم در هکتار) و روغن (43/774 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت 15 فروردین حاصل شد که تفاوت معنی داری با سایر تاریخ های کاشت داشت. در نمونه های آنالیز شده محتوای روغن (67/49-45/34درصد)، رطوبت (12/2-97/0درصد)، ضریب شکست (473/1-470/1)، میزان کلروفیل (mg Pheophytin/kg Oil 40/0-26/0)، عدد اسیدی (mg NaOH/g Oil 62/0-28/0)، عدد پروکسید (meq O2/Kg Oil 0)، عدد صابونی (mg KOH/g Oil 34/181-62/165) و عدد یدی (g I2/100 g Oil 22/89-43/82) بودند. روغن کرچک حاصل از تاریخ های مختلف کشت از لحاظ میزان رطوبت، کلروفیل، عدد اسیدی در سطح (05/0pp) اختلاف معنی داری را نشان دادند اما از لحاظ میزان روغن، ضریب شکست، عدد یدی و پروکسید در سطح (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sowing Date on Yield and Physicochemical Properties of Medicinal Castor Bean Plant oil (Ricinus communis L.)

نویسندگان [English]

  • N. Farhadi
  • M.K. Souri
  • A. Alirezalu
  • H. Rabbi Angoorani
چکیده [English]

Castor oil due to extraordinary physicochemical properties has numerous applications in pharmaceutical, chemical, hygienic, biodiesel and nowadays in food industries. During plant growth and development, as well as during postharvest and processing, different factors may affect caster oil properties. This study was conducted to evaluate oil content and physiochemical properties under different sowing dates under climatic conditions of Tehran. The highest seed yield (1590.67 kg ha-1) and oil yield (774.43 kg ha-1) were obtained from 5th April Sowing date, that had significant difference with other sowing dates. In analyzed samples oil content were (%34.45-49/97), moisture content (%0.97-2.12), refractive index (1.470-1.473), chlorophyll content (0.26-0.40 mg Pheophytin/kg oil), acid value (0.28-0.62mg NaOH/g oil), peroxide value (0 meq O2/kg oil), soponification value (165.62-181.34 mg KOH/g oil) and iodine value (82.43-89.22 g I2/100 g oil). The results revealed significant differences for moisture and chlorophyll content, acid value (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castor bean
  • Sowing date
  • Oil
  • Physicochemical properties
  • Ricinoleic acid