بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به شرایط خاک مناطق پسته خیز ایران شناخت پایه و ارقامی که مقاومت زیادی به پ هاش بالای خاک داشته باشند از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر بی کربنات سدیم بر پایه های پسته آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور بی کربنات سدیم در 3 سطح (صفر، 50 و 100 میلی مولار) و پایه‎های پسته در 4 سطح (آتلانتیکا، بادامی ریز زرند، سرخس و قزوینی) در سیستم کشت هیدروپونیک صورت گرفت. بی کربنات باعث کاهش رشد رویشی پایه ها شد. بطوریکه بیشترین درصد کاهش وزن تر کل گیاه در پایه آتلانتیکا (39 /70 درصد) و سرخس (92/51 درصد) و در غلظت 100 میلی‎مولار مشاهده شد و کمترین درصد کاهش در پایه قزوینی (54/31 درصد) مشاهده شد. تیمارهای بی‎کربنات سدیم با غلظت 50 و 100 میلی‎مولار نسبت به شاهد (0 میلی‎مولار) باعث کاهش محتوای آب نسبی برگ، افزایش پرولین و کاهش غلظت مس و منگنز در اندام هوایی و ریشه گیاه شد. همچنین بیشترین کاهش در غلظت عناصر منگنز و مس در پایه آتلانتیکا و کمترین کاهش در پایه قزوینی مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب پایه های قزوینی پایه مقاوم، پایه سرخس و بادامی پایه‎های نسبتاً مقاوم و آتلانتیکا پایه حساس به بی-کربنات سدیم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Tolerance of Pistachio Rootstooks to Sodium Bicarbonate

نویسندگان [English]

  • M. Rajabi
  • H.R. Roosta
  • H.R. Karimi
  • H. Hokmabadi
چکیده [English]

Considering to high lime in pistachio orchards of Iran, choosing of tolerant rootstock and cultivars to high pH is important. In order to investigate the effect of sodium bicarbonate on pistachio rootstocks factorial trail with two factors of sodium bicarbonate at 3 levels (0, 50 and 100 mM) and pistachio rootstocks at 4 levels (Atlantica, Sarakhs, Badami-e-Riz Zarand and Qazvini) carried out in hydroponic system. Bicarbonate caused growth reduction in all rootstocks. As the highest reduction in plant fresh weight was observed in Atlantica (70.39%) and Srakhs (51.92%) at 100 mM, and the lowest reduction in Qazvini (31.54%) rootstock. Sodium bicarbonate treatments at 50 and 100 mM caused RWC reduction, proline increase and Cu and Mn reduction in shoots and roots. So that, the highest reduction of Mn and Cu concentrations was observed in Atlantica and the lowest reduction in Qazvini (31.54%) rootstock. The results of this study showed that Qazvini is a tolerant rootstock to sodium bicarbonate, Sarakhs and Badami semi-tolerant and Atlantica sensitive rootstocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroponic
  • Sodium bicarbonate
  • Nut
  • Nutrient element