بررسی اثرات پایه و دمای پایین بر واکنش های آنتی اکسیدانی نارنگی پیج [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)]

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تولید رادیکال های فعال اکسیژن در اثر تنش دمای پایین از عوامل مؤثر آسیب به گیاه است. به منظور بررسی اثر پایه و دما بر واکنش های آنتی-اکسیدانی درختان جوان نارنگی پیج آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل دما در هفت سطح شامل دمای 9، 6، 3، 0، 3- ، 6- وC ˚ 2 ± 25 (به عنوان شاهد) و پایه در سه سطح نارنج، سیترنج و پونسیروس انتخاب شد. بر اساس تجزیه داده ها کاهش دما در افزایش نشت یونی، پراکسیداسیون لیپیدها، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و پراکسیداز تاثیر معنی دار داشت (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Rootstock and Low Temperature Effects on Antioxidant Reactions of Page Mandarin [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)]

نویسندگان [English]

  • R. Fotouhi Ghazvini
  • Y. Hamidoghli
  • R. Hassan Sajedi
چکیده [English]

The production of reactive oxygen species (ROS) in plants under low temperature stress cause damage to plants. In order to evaluate of antioxidant responses of Page mandarin young trees (two years old) on different rootstocks under low temperatures, an experiment was conducted in a factorial plan based on completely randomized design. Treatment of temperatures were at seven levels include 9, 6, 3, 0.-3,-6 °C and 25 ± 2 °C (as control) and rootstocks were Sour orange, Citrange and Trifoliate orange. Results showed that, low temperatures increased electrolyte leakage, lipid proxidation, antioxidant capacity, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, catalase and peroxidase enzyme activities (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Citrus
  • Stress
  • Antioxidant