تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سلنیوم (Se) یک عنصر شبه فلز است که خصوصیات آنتی اکسیدانی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان تایید شده است. برخی از گیاهان به عنوان گیاهان انباشته کننده این عنصر معرفی شده‌اند و در تعداد اندکی نیز سلنیوم به عنوان عنصری سودمند در رشد آن ها شناخته شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج در شرایط کنترل شده انجام شد. جوانه‌زنی بذرهای اسفناج در ژرمیناتور انجام گرفت و نشاءهای گیاهی به محلول غـذایـی هوگـلنـد حاوی غلـظتـ های mgL-1 SeO3-2 0،1،2،4،6 و10 انتقال یافتند. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار هفته پس از اعمال تیمارها، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی شامل بیوماس، طول ریشه و بخش هوایی، تعداد برگ و مقدار کلروفیل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف غلظت سلنیوم، تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی شامل وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی، مقدار کلروفیل و همچنین طول ریشه و طول بخش هوایی داشت. در این آزمایش با افزایش غلظت سلنیوم (به استثنا غلظت mgL-1 SeO3-2 1 سلنیوم)، مقدار کمّی تمـامی صفات مورد مطالعه به صورت معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند. علائم مورفولوژی سمّیت سلنیوم به صورت کلروز برگ‌های جوان و کاهش رشد بخش هوایی و ریشه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Selenium Concentrations on some Morpho-physiological Characteristics of Spinach (Spinacia oleracea L.)

نویسندگان [English]

  • A. Saffar Yazdi
  • M. Lahouti
  • A. Ganjeali
چکیده [English]

Selenium is a metalloid that it is antioxidant characteristics is proved for humans, animals and plants. However, some plants are known as hyper accumulators for selenium and sometimes seems to be useful for growth of some plants. In this paper, we have studied the effect of different selenium concentrations on growth and morpho-physiological characteristics of spinach. Seeds of spinach were germinated in germinator and seedlings were transferred to hydroponic cultures. The seedlings were grown in Hogland´s solution with different selenium concentrations (in form of sodium selenite) of 0,1,2,4,6, and 10 mgL-1 SeO3-2. The experiment was conducted based on a completely randomized design with four replications. Four weeks after treatments, morphophysiological characteristics including plant biomass, length of shoot and root, number of leaves, amount of chlorophyll a and b were measured. The results showed that application of different selenium concentrations had significant effect on morphological and physiological characteristics of root and shoot consisting wet and dry weight, root and shoot length and amount of chlorophyll. In this experiment, increasing selenium concentrations (except in 1 mgL-1 SeO3-2 concentration) decreased amounts of all mentioned characters in comparison with control. Morphological symptoms of selenium toxicity on spinach was chlorosis on young leaves and significant reduction in root and shoot growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroponic cultures
  • Selenium
  • Spinacia oleracea