بررسی اثر نفتالین استیک اسید، سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی نارنگی کلمانتین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نارنگی کلمانتین از ارقام زودرس مرکبات می باشد که سطح نسبتاً وسیعی از باغات مرکبات جهان و ایران را به خود اختصاص داده است. این پژوهش به منظور بررسی اثر نفتالین استیک اسید (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر)، سولفات پتاسیم (صفر، 10 و 20 گرم بر لیتر)، و سولفات روی (صفر، 2 و 4 گرم بر لیتر) بر ویژگی های کمی و کیفی میوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در مجموع با 27 تیمار بر روی درختان نارنگی کلمانتین 8 ساله پیوندی بر روی پایه لیمو به اجرا در آمد. محلول پاشی در 10 تیر زمانی که قطر متوسط میوه ها 15 میلیمتر بود انجام شد بر اساس نتایج به دست آمده، نشان داده شد که بیشترین میزان اندازه، وزن، درصد آب و ویتامین ث مربوط به اثر متقابل تیمار 200 میلی گرم NAA، 20 گرم سولفات پتاسیم و 4 گرم سولفات روتی بر لیتر می باشد و تفاوت معنی داری با شاهد وجود داشت، بیشترین اسید کل مربوط به همین تیمار بود اما تفاوت معنی داری با شاهد وجود نداشت. بیشترین سفتی مربوط اثر متقابل تیمار 4 گرم روی و 20 گرم پتاسیم در لیتر بود و کمترین سفتی مربوط به تیمار 200 میلی گرم بر لیتر NAA می باشد. کمترین مواد جامد محلول میوه در تیمار 200 میلی گرم بر لیتر NAA و بیشترین مقدار در تیمار 100 میلی گرم NAA، 20 گرم سولفات پتاسیم و 2 گرم سولفات روی که با هم بکار برده شده بود به دست آمد.

کلیدواژه‌ها