مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

غلظت دی اکسید کربن اتمسفر طی چند دهه گذشته افزایش یافته است. بنابراین انتظار می رود که این افزایش روی گیاهان موثر واقع شود. حسن یوسف از گیاهان زینتی است که به خاطر برگ های زیبایش مورد توجه می باشد. به منظور ارزیابی اثرات غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات ریشه زایی، مورفولوژیکی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف شامل Coleus blumi و Coleus scutellarioides یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 6 تیمار در گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از دو گونه حسن یوسف و سه غلظت دی اکسید کربن شامل شاهد (380)، 700 و 1050 پی پی ام. قلمه های برگدار دو گونه بمدت 30 روز تحت تاثیر دی اکسید کربن با غلظت های فوق قرار گرفتند و صفات تعداد برگ ها، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول روزنه، عرض روزنه، اندازه روزنه و تراکم روزنه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت دی اکسید کربن از380 به 1050 پی پی ام، تعداد برگ ها، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 3/25، 4/32، 5/20 و 75 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج این آزمایش نشان دادند که با افزایش غلظت دی اکسیدکربن طول، عرض و اندازه روزنه کاهش می یابد، اما با افزایش غلظت، تراکم روزنه در واحد سطح (میلی متر مربع) افزایش یافت. بیشترین میانگین تراکم روزنه به 7/30 عدد در میلی متر مربع رسید که مربوط به برهمکنش دی اکسید کربن با غلظت 1050 پی پی ام و گونه C. scutellarioides می باشد که نسبت به میانگین بقیه تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Rooting, Quantitative and Anatomical Traits on Two Coleus Spices in High Level Carbon Dioxide

نویسندگان [English]

  • M. Shoor
  • M. Behzadi
  • M. Goldani
چکیده [English]

Carbon dioxide (CO2) concentration of the global atmosphere has increased during the last decades. Increasing global atmospheric CO2 concentrations are expected to influence on plants. Coleus is an ornamental plants, that is due to its attractive foliage are considered. In order to evolution of high CO2 concentration effects on rooting. morphological and anatomical traits in two coleus spices (C. scutellarioides and C. blumei) a factorial experiment based on completely randomized design with 3 replications and 6 treatments were conducted at the greenhouses of Ferdowsi University of Mashhad at 2010. Treatments were two coleus spices and 3 concentration, of CO2 380(as a control), 700 and 1050 ppm. Leaf cuttings plants were placed under increasing CO2 concentration during of 30 days. The number of leaves, stem diameter wet weigh, dry weight, length of stoma, width of stoma, size of stoma and stomatal density were measured. Results indicated that increasing CO2 concentration from 380 to 1050 ppm leading to increase of 25.3, 32.4, 20.5 and 75 percentage in number of leaves, stem diameter, wet weigh and dry weight respectively. Also these results showed that with increase of CO2 concentration decreased length of stoma, width of stoma and size of stoma, but increased of stomatal density. The highest mean density of stomatal to 30.7 per mm2, which was related to the interaction of carbon dioxide concentration of 1050 ppm and C. is scutellarioides than other treatments showed significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide
  • Coleus
  • Rooting