امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مراحل اساسی فرآیند پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای، مرحله خاکدهی است. در این مرحله، لایه‌ای از خاک پوششی مناسب بر روی کمپوست قرار می‌گیرد. مناسب‌ترین نوع خاک پوششی، خاک پیت است. یکی از مشکلات عمده بسیاری از تولیدکنندگان قارچ‌ در ایران، فقدان خاک پوششی مناسب می‌باشد. لذا ضرورت استفاده از یک ماده مناسب که به طور کلی یا جزئی جایگزین پیت شود بیش از پیش افزایش می‌یابد. در این پژوهش از روش کشت کیسه‌ای قارچ برای مطالعه امکان استفاده از کمپوست مصرف شده برای جایگزینی پیت در تولید قارچ خوراکی استفاده گردید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای دو سطح کمپوست مصرف شده پاستوریزه یک‌ ساله و دو ساله (C1 و C2)، سه سطح شستشو، یک، دو و سه بار شستشو (L1، L2 و L3)، دو سطح EDTA صفر و 3/0 مولار (E1 و E2) و چهار نوع خاک پوششی شامل مخلوط کمپوست همراه خاک لوم، آزولای پوسیده همراه کمپوست، پیت همراه کمپوست به نسبت 1:1 و پیت خالص در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تکرار در مرکز تولید قارچ دانشکده کشاورزی انجام شد. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد بعد از پیت خالص با میزان 2/24% در مخلوط کمپوست همراه پیت به نسبت 1:1 مشاهده شد که در این تیمار میانگین عملکرد 7/11% و میانگین قطر کلاهک نیز به 1/44 میلی‌متر رسید. کمترین عملکرد و قطر کلاهک قارچ دکمه‌ای در تیمار آزولا همراه کمپوست مشاهده شد که عملکرد به 3/8% و قطر کلاهک به 37 میلی‌متر کاهش یافته بود. شستشوی کمپوست مصرف شده با محلول EDTA 3/0 مولار از نظر آماری عملکرد قارچ دکمه‌ای را به میزان 3/44 درصد و قطر کلاهک را به میزان 7/12 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Peat Replacement with Compost in Mushroom Production

نویسندگان [English]

  • S. Rezaei
  • A. Lakzian
  • M. Farsi
  • M. Abolhassani-Zeraatkar
  • Gh. Haghjnia
چکیده [English]

One of the most important steps of Agaricus bisporus production is casing. In this step a layer of soil is added on top of compost. Peat is the most suitable casing soil for A. bisporus production. The lack of peat in Iran is one of the major problems in A. bisporus production for mushroom producers. It seems that peat can be replaced by Spent Mushroom Compost (SMC). In order to study the possibility of peat replacement, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design layout with two replications. The experimental factors consisted of Spent Mushroom Compost with two levels (one and two years old), leaching with three levels (one (L1), two (L2) and three (L3) times) and EDTA with two levels (without EDTA (E1) and with EDTA, 0.3 M (E2)) and different casing soil with four levels (SMC+loam, SMC+Azolla, SMC+Peat (1:1) and Peat). The experiment was carried out in the Mushroom Production Center of Agricultural College, Ferdowsi University of Mashhad. The results showed that the highest mushroom yield was obtained in peat treatment (24%). The average of yield in SMC+Peat treatment was 11.78%. The Diameter of mushroom cap in SMC+Peat treatment was 44.1 mm. The lowest yield (8.1%) and diameter of A. bisporus cap (37 mm) was observed in SMC+Azolla treatment. The results also showed that the EDTA had a negative effect on yield (44.3 %) and diameter of the mushroom cap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agaricus bisporus
  • Peat
  • Spent mushroom compost
  • Azola
  • EDTA