اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سمیت بور از مهم‌ترین اختلالاتی است که می‌تواند رشد گیاه را در خاک‌های نواحی خشک و نیمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولاً در لایه‌های عمیق‌تر خاک به علت آب شویی آن اتفاق می‌افتد و اصلاح خاک در این شرایط مشکل می‌باشد. بنابراین، انتخاب محصولاتی با درجه تحمل بیش‌تر یک راه حل پیشنهادی عملی برای مسئله سمیت می‌باشد. بدین منظور و جهت ارزیابی اثرات غلظت‌های مختلف بور بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش سطح بور (2/0، 10، 20، 30، 40 و50 میلی‌گرم بر لیتر) و دو رقم (کنسروالیا و آمیگدالولیا) همراه با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح بور وزن‌‌تر و خشک برگ، ساقه و ریشه در مقایسه با شاهد در هر دو رقم کاهش یافت. رقم آمیگدالولیا در غلظت‌های بالای بور دیگر قادر به رشد نبود و کاهش چشمگیری در تولید برگ‌های جدید داشت اما رقم کنسروالیا در غلظت‌های بالا نیز رشد نمود، هر چند که رشد این رقم نیز به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا نمود. کارایی فتوسیستم II (Fv/Fm) نیز در هر دو رقم با افزایش سطوح بور کاهش یافت، اما رقم آمیگدالولیا نسبت به کنسروالیا کاهش بیش‌تری نشان داد. علائم ظاهری سمیت بور 45 روز بعد از شروع آزمایش در رقم آمیگدالولیا در غلظت‌های 30، 40 و 50 میلی‌گرم بر لیتر اتفاق افتاد، ولی در رقم کنسروالیا 75 روز بعد از شروع آزمایش در غلظت‌های 40 و 50 میلی‌گرم بر لیتر این علائم مشاهده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که زیتون می‌تواند مقاومت خوبی نسبت به سمیت بور داشته باشد، گرچه مقدار این مقاومت به مقدار زیادی به رقم وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Boron Concentrations on Some Vegetative and Physiological Characteristics of Olive

نویسندگان [English]

  • H.A. Rostami
  • S.J. Tabatabaei
  • F. Zaare-Nahandi
  • J. Hajilo
چکیده [English]

Boron toxicity is one of the most important disorders for plant cultivation in the arid and semi-arid regions. Boron accumulation usually occurs in deeper soil layers due to leaching and therefore improvement of such a soil in this situation is difficult. An experiment was conducted to find out the effect of boron on the vegetative and physiological aspects of olive trees. Six concentrations of boron (0.2, 10, 20, 30, 40 and 50 mg/l) and two cultivars (Amygdalia and Konsevolia) were used in this experiment. The experiment was arranged in a completely randomized design with four replications. The results showed that with increasing levels of boron dry weight of leaves, stems and roots compared with controls in both cultivars declined. Amygdalia cultivar in the high concentration of boron was unable to grow and decrease in the production of new leaves was significant but Konsevolia cultivar high concentrations of boron also could grow, although the growth of this cultivar was as well significantly reduced. Efficiency of photosynthesis (Fv/Fm) in both cultivars decreased with increasing boron levels. However, Amygdalolia showed a more reduction than Konservolia. Boron toxicity symptoms appeared 45 days after the start of the experiment in concentrations (30, 40 and 50 mg/l) in Amygdalolia cultivar. However, 75 days after the Amygdaloia cultivar symptoms were observed at concentrations 40 and 50 mg/l. The results showed that olive can have a good resistance to boron toxicity, although much of this resistance is largely dependent on the cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive
  • Boron
  • Toxicity
  • Efficiency of photosynthesis